Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 15/11/2022

Την Τρίτη και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις
 • 01ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μαραθώνος & Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Κατάργηση ημιυπόγειων κάδων, επί της οδού Διονυσίου Σολωμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής Δήμου Ξάνθης, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης με τους αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Παράταση εκμίσθωσης εκμετάλλευσης περιπτέρου από μισθωτή, λόγω θανάτου τής δικαιούχου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.1 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.2 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.3 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.4 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.5 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.6 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.7 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.8 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.9 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.10 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Ανανέωση και συμπλήρωση εγγραφής τού Δήμου ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης, έτους 2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή του Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών σε όλο το Δήμο Ξάνθης, για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός  του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς  και  αποθήκευσης, σύμφωνα  με  την  παρ.8 άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή τού ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών Αγορών για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου), για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 29ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 30ο ΘΕΜΑ : Καθορισμό τού τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή του ύψους  των τελών  διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4463/2017,  για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 32ο ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και των διοικητικών προστίμων για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 33ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή του τέλους και τη διατήρηση της μη επιβολής του ειδικού δυνητικού τέλους για τους πολιτικούς γάμους, για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 34ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή του ύψους και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2023 το δικαίωμα χρήσης των αρδευτικών έργων και δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και των κοινοτήτων  Κιμμερίων και Ευμοίρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 35ο ΘΕΜΑ : Μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών  για  το δικαίωμα ύδρευσης ζώων  που καταβάλλεται από τους κατοίκους κτηνοτρόφους των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, Κοινότητας Κιμμερίων και Ευμοίρου για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button