ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ DIE LINKE

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ

Αγαπητή / ε

όταν δεκαετίες πριν ξεκίνησα τον αγώνα μου για την επιστροφή των Ανθρωπιστικών Αξιών στην Μικρά Ασία, Ζώνη της Humanitas την ονόμαζε ο Κικέρων, μετέφρασα στην Ελληνική τα κείμενα της Ρόζας Λούξεμπουργκ για το Ανατολικό Ζήτημα.

Είναι νομίζω η πρώτη και μόνη έκδοση σε άλλη γλώσσα.

Διαβάζοντας πριν λίγες ημέρες έναν Λόγο Παρρησίας της ηγεσίας της Die Linke, του κόμματος σας ο οποίος αναφέρονταν στην γενοκτονία των Ποντίων σκέφθηκα: Είναι ακόμη ζωντανό το πνεύμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ στην Γερμανία.

Για εμένα που έχω θετικές μνήμες από συζητήσεις σε ακαδημαϊκούς και πολιτικούς θεσμούς στην Γερμανία ήταν αναμενόμενο.

Πρόκειται για μια ευγενή πολιτική πράξη Ιστορικής σημασίας.

Η Μικρά Ασία βγαίνει από την γεωπολιτική φυλακή της που δολοφονούσε επί δεκαετίες την Μνήμη, την Αλήθεια, την Επιστήμη, τους Αυτόχθονους Λαούς.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ ως Πολιτικό Κίνημα, ως Die Linke, και τον καθένα σας, την κάθε μία προσωπικά.

Η Die Linke πρέπει να είναι υπερήφανη για την πράξη της.

Έριξε ένα τείχος. Τα τείχη στην Ευρώπη για την Μικρά Ασία είναι πολλά. Είναι περισσότερα στην ίδια την Μικρά Ασία.

Αντιπροσωπεύει ένα δικό μου προσωπικό Δώρο Ιδεών, Λόγου, Νέων Οριζόντων προς εσάς το βιβλίο που σας αποστέλλω.

Η Ευρώπη και η μικρή αδελφή της η Μικρά Ασία έχουν ανάγκη τον Λόγο και μια Ανθρωπιστική Ματιά.

Χωρίς Μνήμη και Λόγο δεν υπάρχει Ανθρωπισμός και Πολιτική.

Με τις καλύτερες ευχές μου

Σας Χαιρετώ

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

als ich vor Jahrzehnten meinen Kampf für die Rückkehr der humanitären Werte in Kleinasien begann, Cicero nannte sie Zone der Humanitas, übersetzte ich die Texte von Rosa Luxemburg zur Ostfrage ins Griechische.

Ich denke, es ist die erste und einzige Ausgabe in einer anderen Sprache.

Als ich vor einigen Tagen eine Rede der Führung Ihrer Partei “Die Linke” las, die sich auf den Völkermord an Pontos bezog, dachte ich: Der Geist von Rosa Luxemburg lebt immer noch in Deutschland.

Für mich, der positive Erinnerungen an Diskussionen in wissenschaftlichen und politischen Institutionen in Deutschland hat, war das zu erwarten.

Dies ist ein nobler politischer Akt von historischer Bedeutung.

Kleinasien kommt aus seinem geopolitischen Gefängnis, das jahrzehntelang die Erinnerung, die Wahrheit, die Wissenschaft und die indigenen Völker tötete.

Ich möchte Ihnen als Politische Partei, als “Die Linke” und jedem Einzelnen von Ihnen persönlich gratulieren.

“Die Linke” darf stolz auf ihre Aktion sein. Sie warf eine Mauer ein. Die Mauern in Europa für Kleinasien sind zahlreich. Sie sind mehr in Kleinasien selbst.

Das Buch, das ich Ihnen sende, stellt mein persönliches Geschenk der Ideen, der Rede, der neuen Horizonte für Sie dar.

Europa und seine kleine Schwester Kleinasien brauchen die Vernunft und einen humanitären Blick.

Ohne Gedächtnis und Vernunft gibt es keinen Humanismus und keine Politik.

Mit meinen besten Wünschen

Ich grüße Sie,

Michalis Charalambidis

 

Dear Ladies and Gentlemen,

When decades ago I started my struggle for the return of Humanitarian Values ​​in Asia Minor, a zone of Humanitas as Cicero called it, I translated in Greek the texts of Rosa Luxemburg on the Eastern Question.

I think it is the first and only version in another language.

Reading a few days ago a speech by the leadership of Die Linke, your party, which referred to the Pontian genocide, I thought: The spirit of Rosa Luxemburg is still alive in Germany.

For me, with all my positive memories from discussions in academic and political institutions in Germany, it was an expected outcome.

This is a noble political act of historical significance.

Asia Minor is coming out of its geopolitical prison that for decades killed the Memory, the Truth, the Science, the Indigenous Peoples.

I would like to congratulate you as a Political Movement, Die Linke, and each and every one of you personally.

Die Linke should be proud of its action.

A Wall  was demolished.  The Walls in Europe for Asia Minor are many. They are even more in Asia Minor proper.

The book I am sending you represents my personal Gift of Ideas, Logos, New Horizons for you.

Europe and its little sister, Asia Minor, are in need of Logos and a Humanitarian View.

Without Memory and Logos there is no Humanism and Politiki.

With my best wishes

I salute you

Michalis Charalambidis