Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 11 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης)

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ” προϋπολογισμού 1.211.550,00 Ε που χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο.Π.Σ.Α.Α. 949168 (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης)

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Εγκατάσταση φωτισμού σε Δημοτικά γήπεδα” (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης)

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ” προϋπολογισμού 63.000,00 Ε (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης)

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εργασίες κατασκευής σκιάστρων στον οικισμό Πετεινό” (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης)

6. Έγκριση 1ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

7. Έγκριση της αριθ. 4/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων” με θέμα: “Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων έτους 2019” (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

8. Έγκριση της αριθ. 5/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων” με θέμα: “Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019” (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

9. Έγκριση της αριθ. 3/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων” με θέμα: “Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων, οικονομικού έτους 2019” (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

10. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

11. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (εισηγητής: Δήμαρχος)

12. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων (εισηγητής: Δήμαρχος)

14. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

15. Συζήτηση για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αβδήρων (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) (εισηγητής: Δήμαρχος).