Στρατηγική ανάπτυξη που βασίζεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών χαράσσει ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, καθώς όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής “…στην προσπάθειά μας για ένα βιώσιμο μέλλον, θέτουμε φιλόδοξους στόχους πάντα σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο”

Η προσέγγιση και οι επιδόσεις του ομίλου στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνονται στην 3η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά στο έτος 2020.

Περιβάλλον

Στα περιβαλλοντικά θέματα, δίνεται έμφαση στην παροχή καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, στη μείωση των αποβλήτων, στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νέας επεξεργασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης, αλλά και στην καταγραφή, παρακολούθηση και συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, έχοντας ενσωματώσει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική του στρατηγική, ο Όμιλος δημιούργησε την πλατφόρμα IN THE LOOP (www.in-the-loop.gr) που στοχεύει στην αξιοποίηση του χρησιμοποιημένου πλαστικού για τη δημιουργία νέων βιώσιμων προϊόντων.

Κοινωνία

Σχετικά με τα κοινωνικά θέματα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία και διασφάλιση της απασχόλησης, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία, στη διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων, όπως επίσης στη διασφάλιση της ποιότητας υγείας και ασφάλειας των πελατών. Για την επίτευξη μίας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας, πραγματοποιείται αξιολόγηση και προσεκτική επιλογή των προμηθευτών.

Σημαντική αποδεικνύεται επίσης και η συνεισφορά του Κοινωνικού Κέντρου ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ με δραστηριότητες εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και κοινωνικού περιεχομένου. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία οικονομικής αξίας και στην οικονομική επίδοση του Ομίλου, στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και συμμόρφωσης, όπως επίσης και στη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Στους φιλόδοξους στόχους για ένα βιώσιμο μέλλον σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου αναφέρθηκε ο πρόεδρος κ. Κ. Χαλιορής, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Μαλάμος επεξηγεί ότι “Η πανδημία έδρασε ως επιταχυντής τάσεων, δείχνοντάς μας ότι η γρήγορη προσαρμογή στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι καταλυτική για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου”.

Να σημειωθεί, ότι η Έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα του Ομίλου, περιγράφει αναλυτικά την προσέγγιση και τις επιδόσεις στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη ουσιαστικότητας, παρουσιάζει τη συνεισφορά του ομίλου στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο και διεθνώς έγκυρο πρότυπο αναφοράς GRI και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.