Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Απόφαση περί λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εγνατία Οδό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης».

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α)      Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και το Ν. 4530/2018 και ισχύει σήμερα

β)      Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα

γ)      Το άρθρο 420 του Π.Κ.

δ)      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ε)       Το υπ’ αριθμ. 2501/1/532-α’ έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης από 23/08/2021

στ)    Το υπ’ αριθμ. 102324 από 23/08/2021 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Απόφαση έγκρισης) και της συνημμένης σε αυτή εγκεκριμένης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού αρμοδιότητάς μας κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση ασφαλτικών στρώσεων του δεξιού κλάδου από Σταθμό Διοδίων Αμαξάδων έως Δυτικό Α/Κ Κομοτηνής (Χ.Θ. Κ540+000 έως ΧΘ Κ562+000), στην κατεύθυνση Ξάνθη προς Κομοτηνή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

 1. Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών ως αναφέρονται στη σχετική μελέτη [ανωτέρω (στ) σχετικό] και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται κατά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ασφαλτικών του δεξιού κλάδου από Σταθμό Διοδίων Αμαξάδων έως Δυτικό Α/Κ Κομοτηνής (Χ.Θ. Κ540+000 έως ΧΘ Κ562+000), στην κατεύθυνση Ξάνθη προς Κομοτηνή.
 2. Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προβλέπονται:
  1. Αποκλεισμός της ζώνης κατάληψης των έργων
  2. Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή των έργων με κατεύθυνση προς Κήπους, θα διεξάγεται παραπλεύρως της εκάστοτε ζώνης εκτέλεσης των έργων στην αριστερή ή στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη διάταξη των εργοταξιακών πινακίδων
  3. Η διέλευση των οχημάτων για την αντίθετη κατεύθυνση (Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη) δεν επηρεάζεται και θα πραγματοποιείται σε πλήρες τυπικό πλάτος οδοστρώματος.
 3. Οι εργασίες προβλέπεται να έχουν έναρξη το Σάββατο 28/08/2021, με την τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης και οι εργασίες  κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων την Δευτέρα 30/08/2021 με διάρκεια ως την Κυριακή 10/10/2021 (40 ημέρες).
 4. Με σκοπό την ασφαλή κίνηση όλων των οχημάτων και των επιβατών τους αλλά και των εργαζομένων επί των έργων, παρακαλούμε όπως εφαρμοστούν τα κάτωθι:
  1. Η σήμανση που θα εγκατασταθεί – εφαρμοσθεί να συμφωνεί άριστα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 τ. Β΄) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και να τοποθετηθεί ως εμφαίνεται στα σχέδια της μελέτης
  2. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και το ρεύμα κίνησης – κυκλοφορίας να είναι απόλυτα καθαρό από ξένες ύλες και μηχανήματα
  3. Σε καμία περίπτωση, για λόγους ασφαλείας, να μη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.
 5. Πριν από την έναρξη των εργασιών να ενημερωθεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και οποιαδήποτε λεπτομέρεια να ρυθμιστεί με αυτό.

 Άρθρο 2ο

 1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την 10/10/2021 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης με μέριμνα κι ευθύνη της Εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ», η οποία επί πλέον υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης όπως και για την ασφαλή απομάκρυνση αυτών με το πέρας των εργασιών.
 2. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.
 3. Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3542/2007 και Ν. 4530/2018 και ισχύει.-
Ο Διευθυντής

Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button