Ειδήσεις

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πολιτική Προστασία

Τώρα που φαίνεται ότι έχει περάσει το πρώτο μεγάλο κύμα κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού στη χώρα μας και παρά το γεγονός ότι η Ξάνθη συνεχίζει να είναι ανάμεσα στις περιοχές εκείνες με τον υψηλότερο επιδημιολογικό δείκτη, ήρθε η ώρα δούμε τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μεγάλο αυτό Σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, που εφαρμόστηκε όλο  αυτό το διάστημα από το αρμόδιο Υφυπουργείο σε Κεντρικό επίπεδο.

Για να γίνει όμως σε όλους μας πιο κατανοητή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην οργανωτική δομή ενός Δήμου, θα προσπαθήσουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα που υπάρχουν ενδεχομένως στο μυαλό του κάθε Δημότη, επιχειρώντας να δώσουμε και τις ανάλογες απαντήσεις, στο μέτρο πάντα των γνώσεων και της ενημέρωσης που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα.

 1. Υπάρχει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ξάνθης;

Βεβαίως υπάρχει και οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13 του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ. Α’/01.05.2002).

Μάλιστα στις 4 Νοεμβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης όρισε δύο Δημοτικούς Συμβούλους, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ως μέλη αυτού του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ξάνθης.

 1. Από ποιους αποτελείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ. Α’/01.05.2002) στην έδρα κάθε Δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο που αποτελείται από τους:

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του Νομού.

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.

ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..

νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

 1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες Δημάρχων σε σχέση με τη λειτουργία του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας;

Οι Δήμαρχοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του παρόντος νόμου.

δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..

 1. Εκτός από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπάρχει άλλη δομή στους Δήμους;

Ναι, υπάρχει και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002 το οποίο λειτουργεί σε όλους τους Δήμους, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, οι αρμοδιότητες του οποίου συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής για τη λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

Στο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) – (ΦΕΚ 1419/12-5-2013) υφίσταται συγκεκριμένο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

5.Ποιες είναι οι Αρμοδιότητες αυτού του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας;

Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

(Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ  του Δήμου Ξάνθης –

ΦΕΚ 1419/12-5-2013)

– Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

– Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.

– Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

– Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

ΤΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ;

ΠΟΙΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΑΒΕ

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ;

Όλα τα προηγούμενα ερωτήματα και τις απαντήσεις που επιχειρήσαμε να καταγράψουμε για να ενημερωθούν πλήρως όλοι οι συμπολίτες μας είναι εκείνα που ανάγονται στο θεσμικό πλαίσιο και στις συμβατικές υποχρεώσεις ενός Δήμου για το ζήτημα αυτό.

Το “δια ταύτα” όμως αφορά αν και κατά πόσο λειτούργησαν επί της ουσίας όλες αυτές οι υποστηρικτικές δομές στο Δήμο μας, τι ενημέρωση πρόσφεραν στον πολίτη και στην κεντρική Πολιτική Προστασία και τι εξειδικευμένες αποφάσεις έλαβαν, προκειμένου να συμβάλουν στην προφύλαξη των πολιτών από τον κίνδυνο της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και στον περιορισμό του επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία αυτού του φαινομένου.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και πρέπει να απαντηθούν πρωτίστως από τον  κ. Δήμαρχο είναι τα εξής:

 1. Έχει συγκροτηθεί και με ποια απόφαση το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ξάνθης;
 2. Έχει συνταχθεί Κανονισμός Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας; (Σημ.: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για το σκοπό αυτό έχει εκπονήσει πρότυπο οδηγό για την σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων προς χρήση)
 3. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας έχει εκπονήσει ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο Δήμο μας, το οποίο έχει εφαρμόσει σε σχέση πάντα με τον Κεντρικό Σχεδιασμό του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας;
 4. Ποιες συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με την πανδημία και την εξάπλωσή της στο Δήμο μας έχει λάβει;
 5. Έχει λάβει απόφαση για τη μετατροπή του κλειστού Φ. Αμοιρίδης σε συμπληρωματική βοηθητική υγειονομική μονάδα υποστήριξης;
 6. Γιατί δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα καθημερινή ενημέρωση από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας – το οποίο θα πρέπει να είναι σε πλήρη 24ωρη λειτουργία – για τον αριθμό των κρουσμάτων και την πορεία της πανδημίας στην περιοχή μας;
 7. Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ξάνθης, υπάρχει όπως προαναφέραμε και Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Ποιο είναι σε αριθμό το προσωπικό του και τι ακριβώς ενέργειες έχει υλοποιήσει έως και σήμερα;
 8. Στις αρμοδιότητες αυτού του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται ότι: “Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου”. Ποια η συμβολή του στο χώρο προετοιμασίας του κλειστού αθλητικού χώρου Φ. Αμοιρίδης, σύμφωνα με τα ανωτέρω;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

“Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ”

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button