Άλλα δύο έργα εντάχθηκαν στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020, ανεβάζοντας τον αριθμό των ενταγμένων έργων σε πέντε, στο σύνολο των επτά που προτάθηκαν.

Με τις αρ. πρωτ. 2266/19-9-2019 και 956/19-9-2019 αποφάσεις της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» τα έργα «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης από Δεξαμενή ΒΙ.ΠΕ. στη Δεξαμενή νέας Μορσίνης» και « Κατασκευή νέας δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου». Προϋπολογισμού 449.483,14 € και 1.293.335,06€ αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος
Σδρέβανος Μαρίνος