Με θέμα μια κοινή περιφερειακή στρατηγική για την αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης και την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην κατεύθυνση μιας αειφόρου ανάπτυξης της Μεσογειακής λεκάνης  διοργανώνεται στις 27 Μαρτίου 2012, στις 09:00 το τελικό συνέδριο του έργου COASTANCE στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ Ροδόπης.

Το έργο COASTANCE (www.coastance.eu) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρω

Με θέμα μια κοινή περιφερειακή στρατηγική για την αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης και την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην κατεύθυνση μιας αειφόρου ανάπτυξης της Μεσογειακής λεκάνης  διοργανώνεται στις 27 Μαρτίου 2012, στις 09:00 το τελικό συνέδριο του έργου COASTANCE στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ Ροδόπης.

Το έργο COASTANCE (www.coastance.eu) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED. Κύριο στόχο του αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων  προκειμένου να καταστεί διαχειρίσιμη η προσαρμογή των παράκτιων ζωνών στις κλιματικές αλλαγές, πάντα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές τομεακές πολιτικές, όπως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, κα.

Οκτώ εταίροι από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, θα παρουσιάσουν μία έκθεση των επιτευχθέντων στόχων του έργου όπως αναδείχθηκαν μέσα από συνεργασίες με καταξιωμένα ερευνητικά ιδρύματα, ενώ θα συζητήσουν τις αποκτηθείσες  εμπειρίες και θα  ανακοινώσουν τα τελικά τους συμπεράσματα.

Το συνέδριο θα είναι χωρισμένο σε δύο κύρια μέρη. Κατά το πρώτο εξ’ αυτών θα παρουσιαστούν τα κύρια αποτελέσματα του έργου τα οποία είναι: 

•  Παρουσίαση κοινού μοντέλου και ενιαίων εργαλείων γα την πρόβλεψη των κινδύνων βύθισης,

•  Παρουσίαση οδηγιών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων τα οποία θα βοηθήσουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις παράκτιες περιοχές,

•  Παρουσίαση ενιαίου μοντέλου για τη σύνθεση σχεδίων δράσης για τη παράκτια προστασία καθώς  και σχέδια διαχείρισης ιζημάτων,

•  Παρουσίαση οδηγιών για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων παράκτιας προστασίας και σχεδίων προγραμματισμού και διαχείρισης.

Επίσης, θα παρουσιαστούν κοινές πρακτικές απέναντι σε προβλήματα παράκτιας διάβρωσης και βύθισης από Δήμους της ΠΑΜ-Θ καθώς και προτάσεις για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στο υπό σχεδιασμό Επιχειρησιακό Σχέδιο Παράκτιας Ζώνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατά το δεύτερο μέρος  θα αναλυθούν οι παράμετροι του νεοϊδρυθέντος πανευρωπαϊκού δικτύου FACEcoast και η δυνητική σε αυτό συμμετοχή,  μέσω δράσεων που θα κεφαλαιοποιούν τα αποτελέσματα του COASTANCE έχοντας ως σημείο αναφοράς την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Να αναφερθεί ότι την προηγουμένη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στη Μαρώνεια μεταξύ των εταίρων του έργου η τελική Επιτροπή Καθοδήγησης του COASTANCE.