Κύριε Δήμαρχε,

Τρία (3) περίπου χρόνια, μετά την έναρξη της θητείας σας, από τις δεκαέξι (16) Παιδικές  Χαρές που διέθετε ο Δήμος μας και λειτουργούν κανονικά και σήμερα όπως βλέπουμε…, κανένας δεν ξέρει πόσες λειτουργούν νόμιμα, με ασφάλεια για τα παιδιά μας και με Πιστοποίηση όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τίποτα, δεν εγγυάται σήμερα την ασφάλεια των παιδικών χαρών που επισκέπτονται οι συμπολίτες μας με τα παιδιά τους, που επισκέπτονται τα σχολεία, που επισκέπτονται παιδιά…

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

  1. Είναι σήμερα ΑΣΦΑΛΕΙΣ, οι παιδικές χαρές που πηγαίνουν οι συμπολίτες μας τα παιδιά τους;  Πόσες από αυτές διαθέτουν δηλαδή, τα απαραίτητα κατά το Νόμο, πιστοποιητικά και άδειες για την λειτουργία τους; Μπορείτε, να μας τα διαβιβάσετε;

2. Σε πόσες έχετε ορίσει Υπεύθυνο λειτουργίας κάθε παιδικής  χαράς; (ΆΡΘΡΟ 1- Υ. Α. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014).

3. Ο ΟΤΑ (Δήμος Ξάνθης) ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά τη σωστή λειτουργία κάθε παιδικής χαράς; . (ΆΡΘΡΟ 6- Υ. Α. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014).

4. Τηρείται ο  φάκελος του κατασκευαστή; Υπάρχει διαθέσιμο προς επιθεώρηση, ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών.  (ΆΡΘΡΟ 6- Υ. Α. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014).

5. Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176); . (ΆΡΘΡΟ 4- Υ. Α. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014).

6.  Υπάρχει βεβαίωση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς πρέπει να συνοδεύεται από την τεχνική έκθεση της παραγράφου 1 και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. (ΆΡΘΡΟ 9- Υ. Α. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014).

7. Σε πόσες υπάρχει η Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: − Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά − Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης − Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ − Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − συνοδούς ατόμων με αναπηρία − Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας − Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς . (ΆΡΘΡΟ 1- Υ. Α. 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014).

Απλά πράγματα!!!

                                                                                                 «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»

   Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

                                              π. Δήμαρχος Ξάνθης