Τις αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθεί για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση της ΝΔ και στην
καμπάνια ενημέρωσης για το εμβολιασμό κατά του COVID-19, αναδεικνύουν με ερώτηση που
κατέθεσαν στη Βουλή, ο Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κάτσης Μάριος,
και η Αναπληρώτρια Τομεάρχης, Γκαρά Αναστασία. Την ερώτηση, την οποία συνοδεύει και
αίτηση για την κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων (ΑΚΕ), συνυπογράφουν ακόμη 39 Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Οι Βουλευτές σημειώνουν πως και η περίπτωση της «Λίστας Κικίλια» – όπως ονομάστηκε η
«καμπάνια» για τον εμβολιασμό – παραπέμπει σε πρακτικές «Λίστας Πέτσα», μιας και φαίνεται
να ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες.

Μάλιστα, υπενθυμίζουν πως μέσα από τις διάφορες «Λίστες», έχει δοθεί μέχρι στιγμής στα ΜΜΕ,
χωρίς κανένα πλαίσιο κανόνων ή λογοδοσίας, το ποσό των 60 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Υπογραμμίζουν πως η έλλειψη έγκυρης και επίσημης ενημέρωσης προς τους πολίτες από τους
κρατικούς φορείς είναι εμφανής, όπως φανερώνει και το αλαλούμ με την έκδοση αλλεπάλληλων
ΚΥΑ από τα Υπουργεία, τη στιγμή μάλιστα που και τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού
υπολείπονται του επιθυμητού, και οι παλινωδίες της κυβέρνησης (υποπαραγγελία εμβολίων πχ
moderna, αδυναμία δημιουργίας εμβολιαστικών κέντρων εγκαίρως κλπ) συνεχίζονται.
Κατόπιν όλων των παραπάνω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θέτουν προς τους αρμόδιους
Υπουργούς Υγείας και Οικονομιών τα εξής ερωτήματα:

1. Γιατί επί έξι μήνες από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και ενώ η εμβολιαστική
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσιάζεται ολιγωρία και έλλειμα στην ενημέρωση των
πολιτών;
2. Βάσει ποιας ανάγκης κρίθηκε σκόπιμη επιπλέον δαπάνη 1,24 εκατομμύρια ευρώ;

3. Για ποιους λόγους στην εφαρμοστική του ν.4671/2020 ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 –
ΦΕΚ Β’5717/24-12-2020) και την 1η τροποποίησή της (Δ1α/ΓΠ.οικ. 9751/12.2.2021 – ΦΕΚ
Β’608/16-2-2021), δεν είχε εμπλοκή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη διαδικασία πληρωμής;

4. Για ποιους λόγους στη 2η τροποποίησή της εφαρμοστικής του ν.4671/2020 ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ.
28176/6.5.2021 – ΦΕΚ Β’1879/11-5-2021), προστέθηκε η πρόβλεψη για προκαταβολή των ποσών
προς τα ΜΜΕ κατά την τμηματική παροχή των υπηρεσιών προβολής, σύμφωνα με το άρ.114 του
ν.4270/2014;

5. Ποιες τμηματικές παραλαβές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, σε ποια χρηματικά ποσά αντιστοιχούν
και τι πληρωμές έχουν γίνει σε ΜΜΕ και αναδόχους;

6. Έχει οριστεί και συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή παραλαβής της παρ.4 του άρ.74 του
ν.4671/2020, η οποία έχει την ευθύνη παραλαβής των παραδοτέων; Αν όχι, ποιος έχει την
ευθύνη της παραλαβής παραδοτέων και ποια η νόμιμη βάση της διαδικασίας;

7. Θα γνωρίζει το Υπουργείο ακριβή στοιχεία για το που και πως θα κατανεμηθούν τα ποσά για
την ενημερωτική καμπάνια, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ; Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την συμμετοχή των ΜΜΕ στην καμπάνια και με ποιες διαδικασίες θα τεκμαίρεται και θα
εξασφαλίζεται η κατανομή με βάση την ακροαματικότητα και την αναγνωσιμότητα των ΜΜΕ;

8. Θα τηρηθεί η ποσόστωση της κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης του 30% κατ’ ελάχιστο
στα Μέσα της Περιφέρειας (κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του Π.Δ 261/1997 και
όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν.4487/2017);

Επιπλέον, ζητούν από τους κ.κ. Υπουργούς να κατατεθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα:

1) Τις συμβάσεις που περιγράφονται στην παρ.3 του αρ.74 του ν. 4761/2020 και αφορούν α)
στον «δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών» και β) στην
«πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον
εμβολιασμό τους», καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην σχετική πρόσκληση προς
τους ενδιαφερόμενους φορείς (κριτήρια αξιολόγησης, οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν,
προσφερόμενες υπηρεσίες, πιθανές ενστάσεις κλπ

2) Την απόφαση έγκρισης από την αρμόδια για το έργο, Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου και τις
σχετικές εισηγήσεις για το συγκεκριμένο ενημερωτικό πρόγραμμα, από όπου να προκύπτουν η
ανάλυση των δράσεων, το περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός αυτού, καθώς και τα πρακτικά της
αντίστοιχης συνεδρίασης/ων της Επιτροπής. Επίσης, τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων
και τυχόν έκθεση απολογισμού (με τα απαραίτητα συνοδευτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία)
της Επιτροπής σχετικά με την «παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον
ανάδοχο», καθώς και της ειδικής επιτροπής παραλαβής σχετικά με την «παραλαβή των
παραδοτέων», που αποτελούν υποχρέωση και ευθύνη τους, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.4
του αρ.74 του ν. 4761/2020 και τις εφαρμοστικές ΚΥΑ. Ακόμα, την ΚΥΑ με την οποία ορίστηκε και
συγκροτήθηκε η ειδική επιτροπή παραλαβής.

3) Αναλυτική λίστα με την κατανομή των ποσών ανά ΜΜΕ και τα τεκμήρια ακροαματικότητας και
αναγνωσιμότητας στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις κατανομής.

4) Κάθε εντολή πληρωμής που έχει πραγματοποιηθεί προς ΜΜΕ και αναδόχους.