Μακριά από την υποχρέωση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας και έτσι της αναγκαίας διαφάνειας κινείται το νομοσχέδιο για τις δημόσιες Συμβάσεις, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά στην υποχρέωση δημοσίευσης διακηρύξεων και προκηρύξεων.

Ο εισηγητής του υπαναχωρεί από την εξαιρετικά πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, στην οποία αναγνωρίζεται ο πρωτεύων και καθοριστικός ρόλος των εφημερίδων και δη των περιφερειακών, ημερήσιων και εβδομαδιαίων.

Αποφασίζει εκ νέου να θέσει απέναντί του το σύνολο των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου, συντηρώντας μια απειλή, άγνωστο γιατί, τόσο για τη διαφάνεια όσο και για τα οικονομικά των εφημερίδων. Πρόκειται για εμμονή ζημιογόνα και ακατανόητη όπως και ο κατακερματισμός των θεμάτων του περιφερειακού Τύπου, που βρίσκουν τη θέση τους εμβόλιμα σε αλλότρια νομοσχέδια, συντηρώντας επίσης έτσι μια θεσμική Βαβυλωνία, που εκτείνεται από το νομοθετικό έργο στη διοικητική εφαρμογή.

Ο Εισηγητής του σχεδίου νόμου «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», περιορίζει τη δημοσιότητα και έτσι τη διαφάνεια επί των δημοσίων πεπραγμένων, ιδιαιτέρως εν προκειμένω των δημοσίων Συμβάσεων. Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 19, παράγραφος 1, σύμφωνα με την οποία, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις αποκλειστικά και μόνον στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)