Ειδήσεις

Συνεδρίαση (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 31/03/2020

Δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

  1.  Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος  
  2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
  3.  Αναμόρφωση ΟΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ55905/29-7-2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
  4.  Έγκριση 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
  5.  Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
  6.  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
  7.  Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
  8.  Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέργεση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
  9.  Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων»  της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
  10.  Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

 

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», οι προγραμματισμένες τακτικές συνεδριάσεις της 1η Απριλίου 2020, αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τη δια περιφοράς λήψης απόφασης, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών τού συλλογικού οργάνου.

2) Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.

3) Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4) Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

5) Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη, έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι τρεις (3) ώρες (20:00) μετά την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. 

Η ψήφος τού κάθε μέλους (ναι, όχι  (με αιτιολόγηση), λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο e-mail του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, (dimsimboulio@cityofxanthi.gr) .

6) Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο τριών (3) ωρών (20:00) από την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. 

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

7) Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται, αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

8) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

9) Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button