Ειδήσεις

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

Η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 25 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

2.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  :  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

5.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

6.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

7.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

8.Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

9.Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 10 & 11 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

10.Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 8 και (η) κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

  1. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στον οικισμό Πηγάδια του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

12.Έγκριση υποβολής της πρότασης “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων” στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

13.Έγκριση υποβολής της πρότασης “Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων” που αποτελείται από τα υποέργα: 1. “Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας” και 2. “Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας” στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του άξονα προτεραιότητας “Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές” με τίτλο “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

14.Έγκριση υποβολής της πρότασης “Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς” στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

15.Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 28/11/2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)

16.Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2020 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)

17.Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού, καθαριότητας και καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ για οικόπεδα-ακίνητα εντός και εκτός οικισμών για το έτος 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)

18.Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-07-2019 έως 30-09-2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

19.Αποδοχή των όρων και υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης (αρ. 163/6-4-2019 του Πράσινου Ταμείου) της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΚΤΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ”, προς χρηματοδότηση ποσού 223.991,74€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, Άξονας Προτεραιότητας 1: “Αστική Αναζωογόνηση 2019” (εισηγητής: Δήμαρχος)

20.Έγκριση 10ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

21.Έγκριση 12ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη ΤμήματοςΔιοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

22.Αίτημα αγοράς της έκτασης των Ιαματικών Πηγών και των εγκαταστάσεων των Λουτρών Ποταμιάς από τον Δήμο Αβδήρων (ΑΒΚ 3329) (εισηγητής: Δήμαρχος)

23.Απευθείας αγορά με πλειστηριασμό εκποιούμενου ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηγαδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ. 1 Ν. 3463/2006 (εισηγητής: Δήμαρχος)

24.Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)

25.Ανάκληση της υπ’ αριθ. 182/2019 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου ορισμός των εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία και απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκκαθάριση αυτής, προσδιορισμός αμοιβής εκκαθαριστών (εισηγήτρια Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

26.Έγκριση Πρακτικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβή εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, περιόδου 10.3.2019 έως 9.6.2019” επί του οποίου διατυπώνονται επιφυλάξεις από μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του (εισηγήτρια Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

27.Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών για διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

28.Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφετέρια) του ΜΟΥΣΙΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΗΡΑΚΛΗ, στον οικισμό Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)

29.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. και της επιτροπής διαχείρισης τοπικού προγράμματος (εισηγητής: Δήμαρχος)

30.Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

31.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Σελίνου Βιστωνίδα (εισηγητής: Δήμαρχος)

32.Εξέταση αιτήματος Συλλόγου “ΑΠΟΛΛΩΝ” Διομήδειας Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

33.Εξέταση αιτήματος Συλλόγου “ΗΡΑΚΛΗΣ” Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

34.Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης (καυσόξυλα) σε οικονομικά αδύνατους δημότες μας για το έτος 2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)

35.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Μουσικής Εκδήλωσης με τίτλο “ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑ Ν’ ΑΡΧΟΝΤΕΣ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

36.Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)

37.Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου Λευκόπετρας στο σωματείο “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ” & στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ “ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

38.Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Κουτσού στον Πολιτιστικό – Μορφωτικό – Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κουτσού (εισηγητής: Δήμαρχος)

39.Παραχώρηση προς χρήση αίθουσας του πρώην Κοινοτικού κτιρίου Ν. Κεσσάνης στον Σύλλογο Γυναικών Ν. Κεσσάνης “ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

40.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και του Δήμου Τοπείρου με τίτλο: “Σύνταξη φακέλου υδρολογικών, εδαφολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων για την άδεια χρήσης νερού του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων της περιοχής του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής Π.Ε. Ξάνθης (περιοχή χειμάρρου Λασπία)” (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσιναρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button