Συνεχίζει ο Δήμος Ξάνθης και συγκεριμένα το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης να αποκλείει ΠΑΡΑΝΟΜΑ τον “ΑΓΩΝΑ” από τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις διαγωνισμών, διακηρυξεων, προμηθειων.

Σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση στο Ν. Ξάνθης δικαίωμα δημοσιευσεων φορεων του δημοσίου κλπ. έχουν και οι 6 καθημερινές εφημερίδες και η εβδομαδιαια.

Από την ημέρα ανάληψης της νέας δημοτικής αρχής στο Δήμο Ξάνθης, διαπιστώνουμε ότι δεν τηρείται ο σχετικός νόμος για τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που εχουν τις προϋποθέσεις και είναι στην υπουργική απόφαση.

Και σήμερα το τμημα προμηθειων έδωσε στη δημοσιοτητα μια προκήρυξη σε τρεις εφημερίδες αποκλείοντας και πάλι τον “ΑΓΩΝΑ” που δεν έχει λάβει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέχρι σημερα ΚΑΜΜΙΑ δημοσιευση
Δεν τηρείται η ίση κατανομή. Η υπομονή έχει και τα όρια της. Ζητάμε από το τμήμα προμηθειων να μας γνωστοποιήσει επίσημα (εμείς έχουμε το σχετικό αρχείο) πόσες και σε ποιες εφημερίδες έχουν δοθεί δημοσιεύσεις διαγωνισμών από την ημέρα αναληψης της νέας δημοτικής αρχής
Τις επόμενες ημέρες θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και οι υπεύθυνοι (αντιδήμαρχος-αρμόδιος υπαλληλος) θα έχουν τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από το σχετικό νόμο

Κ.Γ.

Άρθρο 15
1. Μετά την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 προστίθεται υπο-
περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης
που προβλέπει για τις εφημερίδες ο παρών νόμος.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:
Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του ορ-
γανισμού:
πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώ-
τατο όριο διπλασιάζεται,
Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδι-
αμέσου:
πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώ-
τατο όριο διπλασιάζεται.»