«Περί λήψης περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων στην πόλη της Ξάνθης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 100ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ξάνθης (04η Οκτωβρίου 2019)»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης
Έχοντας υπόψη:
i) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
ii) Το άρθρο 420 του Π.Κ.
iii) Το πρόγραμμα Εορτασμού – Εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης
iv) Το υπ’ αριθμό 4471/19/2073626 έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης από 02/10/2019
v) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και αποσκοπώντας στην ομαλή, ακώλυτη και ασφαλή πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων της 100ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης της Ξάνθης (04/10/2019).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
α) Διακόπτουμε την κυκλοφορία και απαγορεύουμε τη στάθμευση όλων των οχημάτων, ως ακολούθως:
Διακοπή κυκλοφορίας:
καθ’ όλο το μήκος της 28ης Οκτωβρίου, από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ζαλόγγου έως και την Πλατεία Δημοκρατίας, κατά τις ώρες 06:00 – 16:00 της 03/10/2019 και 06:00 – 16:00 της 04/10/2019.
Στις οδούς Μεγ. Ρεύματος και Κ. Μπένη, κατά τις ώρες 06:00 – 14:00 της 03/10/2019 και κατά τις ώρες 06:00 – 14:00 της 04/10/2019.
Στην οδό Μ. Βόγδου κατά τις ώρες 16:00 – 22:00 της 03/10/2019.
Στην οδό Καπνεργατών κατά τις ώρες 06:00 – 17:00 της 04/10/2019.
σε όλες τις καθέτους στην 28ης Οκτωβρίου οδούς, από το ύψος της δυτικής εισόδους της πόλης έως και την Πλατεία Δημοκρατίας, κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης κατά τις ώρες 06:00 – 16:00 της 03/10/2019 και 06:00 – 16:00 της 04/10/2019.
Στην Πλατεία Λαδά και στις οδούς Φ. Αμοιρίδη, Ορφέως, Αντίκα καθώς και στην Πλατεία Μητροπόλεως κατά τις ώρες 06:00 – 13:00 της 04/10/2019.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων:
καθ’ όλο το μήκος της 28ης Οκτωβρίου, από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ζαλόγγου έως και την Πλατεία Δημοκρατίας, κατά τις ώρες 06:00 της 03/10/2019 έως την 16:00 της 04/10/2019.
στις οδούς Μεγ. Ρεύματος και Κ. Μπένη, κατά τις ώρες 06:00 – 14:00 της 03/10/2019 και κατά τις ώρες 06:00 – 14:00 της 04/10/2019.
Στην οδό Μ. Βόγδου κατά τις ώρες 16:00 – 22:00 της 03/10/2019.
Στην οδό Καπνεργατών κατά τις ώρες 06:00 – 17:00 της 04/10/2019.
πέριξ της Πλατείας Ελευθερίας κατά τις ώρες 06:00 – 16:00 της 03/10/2019 και 06:00 – 16:00 της 04/10/2019.
Στην Πλατεία Λαδά και στις οδούς Φ. Αμοιρίδη, Ορφέως, Αντίκα καθώς και στην Πλατεία Μητροπόλεως κατά τις ώρες 06:00 – 13:00 της 04/10/2019.

β) Το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό της πόλης, για όσο χρόνο απαιτηθεί.
γ) Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων ή παρακείμενων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.
Άρθρο 2ο
α) Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.
β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.
γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».-