Αίτημα για τη χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4613/2019, προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν περαιτέρω εμπλοκές στις συναλλαγές επί των ακινήτων, αφετέρου δε να τακτοποιηθούν οι ακίνητες περιουσίες των πολιτών με τις πλέον ορθές και σύννομές διαδικασίες και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με τα υπέρογκα πρόστιμα, που προβλέπονται στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής δήλωσης ιδιοκτησίας, κατέθεσε το ΤΕΕ – Θράκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στο αίτημα τονίζεται το πλήθος των προβλημάτων που εμφανίζονται στις κτηματογραφού¬μενες περιοχές αναφορικά με τους τίτλους κυριότητας και τον εντοπισμό των ακινήτων. Επίσης τονίζεται ότι η απίστευτη γραφειοκρατία που συναντάται στο χώρο των ακινήτων και η βραδύτητα εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων πολιτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνέπεσε η σχετική προθεσμία τόσο με την διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών όσο και με τη θερινή περίοδο, με τα γνωστά προβλήματα που αυτή δημιουργεί (καλοκαιρινές άδειες, κορύφωση αγροτικών εργασιών), καθιστούν ανέφικτη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης.

Από το Γραφείο Τύπου ΤΕΕ-Θράκης