Συνεδριάζει στις 24 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των υποψήφιων κομμάτων για τις Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
2ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
3ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση των αριθμ. 3/ 2019 & 23 /2019 προγενέστερων αποφάσεων Δ.Σ. Ξάνθης σχετικά με την “Μερική τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό” (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου) (θέμα εξ αναβολής)
4ο ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της με αριθ.288/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τον ορισμό οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ 43650/7-6-19 (ΦΕΚ 2213/8-6-19/τ.Β΄) (συντάκτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
5ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγίας Λαύρας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ) (θέμα εξ αναβολής)
6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
7ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης, Δημοτικών Συμβούλων και δημότη (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ. 27/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ” σχετικά με την υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
9ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
10ο ΘΕΜΑ : Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος επί της οδού Μπρωκούμη 39-40, κληροδοτήματος Κουγιουμτζόγλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
11ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 8ο νηπιαγωγείο Ξάνθης (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
12ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου) 13ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)