Κατασκηνώσεις Παιδιών υπαλλήλων ΠΑΜΘ

Στη συνάντηση που πραγματοποιήσατε στις 25.01.2018 στο γραφείο σας, με το  Συντονιστικό Όργανο των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Υπαλλήλων των Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ.  τους  διαβεβαιώσατε ότι θα εξετάσετε σοβαρά το θέμα της εγγραφής πίστωσης για την κάλυψη της συμμετοχής των παιδιών των υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις, όπως προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία (αρθ. 167 Ν.4483/2017).

Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήσατε στις 25.01.2018 στο γραφείο σας, με το  Συντονιστικό Όργανο των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Υπαλλήλων των Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ.  τους  διαβεβαιώσατε ότι θα εξετάσετε σοβαρά το θέμα της εγγραφής πίστωσης για την κάλυψη της συμμετοχής των παιδιών των υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις, όπως προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία (αρθ. 167 Ν.4483/2017).

Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

 

Όπως είναι γνωστό στο άρθρο 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-147 Α/5-10-17) : «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:

 

Άρθρο 167

Στο άρθρο 186 II του τομέα αρμοδιοτήτων «Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού» του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 23, ως εξής:

«23. Οι Περιφέρειες, στο πλαίσιο των δαπανών κοινωνικής αντίληψης που εκτελούν, δύνανται να καλύπτουν από ιδίους πόρους τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού τους, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έκαστου έτους, και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες. Το ημερήσιο τροφείο που θα καλύπτουν οι Περιφέρειες αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της κ.υ.α. 6199/267/ 27.3.2017 (Β΄ 1030), και όπως κάθε φορά ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενης. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής ».

Όπως γνωρίζετε εξαιτίας της εφαρμοζόμενης μνημονιακής πολιτικής και των επακόλουθων περικοπών των μισθών και οι υπάλληλοι της ΠΑΜΘ, αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα διαμονής και διατροφής των τέκνων τους σε κατασκηνώσεις. Από την άλλη οι διακοπές αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας να το παρέχει στους πολίτες της. Σε ότι αφορά τις παιδικές ηλικίες, η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα κατασκηνώσεων, συμβάλλει μεταξύ άλλων στην κοινωνικοποίησή τους, την άθλησή τους , την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών κλπ.  Με αφορμή την παραπάνω Νομοθετική ρύθμιση μια σειρά από ΟΤΑ β΄ βαθμού (Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη κλπ) έχουν προβεί ήδη στις απαραίτητες ενέργειες (εξασφάλιση οικονομικών πόρων, έκδοση Αποφάσεων κλπ), και ήδη από φέτος καλύπτουν τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού τους σε κατασκηνώσεις.

Δεδομένων ότι

Α. «το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:

α) Στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) στα 52,00 € ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω».

Β. Σύμφωνα με έρευνα το συνολικός κόστος κάλυψης της δαπάνης για τα τέκνα όλων υπαλλήλων της ΠΑΜΘ, που είναι δικαιούχοι, ανέρχεται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ/ έτος και

Γ. Το από 18/06/2018 έγγραφο του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ

Επερωτάτε ο κ. Περιφερειάρχης:

Α. Για ποιον/ ποιους λόγο/λόγους δεν συμμετέχουν και τα παιδιά των υπαλλήλων της ΠΑΜΘ σε κατασκηνώσεις

Β. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί και ποιες εκκρεμούν εκ μέρους της ΠΑΜΘ, ώστε να συμμετέχουν και τα παιδιά των υπαλλήλων της ΠΑΜΘ, σε κατασκηνώσεις.

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα: Απόφαση Περιφέρειας Αττικής

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button