Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

 

Έχοντας υπόψη :

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696 / 1999 “ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ”.

β) Την υπ’αριθμ. 1008/2018 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης από 22/06/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 18601.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

 

Έχοντας υπόψη :

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696 / 1999 “ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ”.

β) Την υπ’αριθμ. 1008/2018 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης από 22/06/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 18601.

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και οχημάτων

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

 

α) Τον περιορισμό κυκλοφορίας οχημάτων λόγω εργασιών εκσκαφής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που αφορά τις εργασίες του έργου «Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης σε Τμήματα της Πόλης Ξάνθης» εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα στις οδούς Έξοδος πόλης προς Καβάλα, Αγίου Ελευθερίου, Χατζησταύρου, Κλεμανσώ, Λευκίππου, Δημοκρίτου, Κανάρη, πάροδος Δράμας, Πινδάρου, Σπανδονίδη, Ηλία Γεραγά και στην περιοχή Σαμακώβ οι οδοί Σπάρτης, Φιλιππουπόλεως και Βαλτετσίου έως 10-03-2019. Η κυκλοφορία θα διακόπτεται σταδιακά, ανάλογα της έκτασης των εργασιών και των κυκλοφοριακών συνθηκών και θα εκτρέπεται από παρακείμενες οδούς.

 

β) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

 

γ) Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, απαγορευτικού και πληροφοριακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

 

 

 

 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

α)Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν έως την 10/03/2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους, σταδιακά.

β)Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ)Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ)Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 16, 34, 103, 104 και 105 του Ν. 3542 / 2007 “ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

 

 

 

 

Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ