Τη Δευτερα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης Φάση Α» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

Τη Δευτερα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης Φάση Α» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»

Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ 14 (Δράμας – Ξάνθης) έως το Δασικό Χωριό (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων και εξόδων μετακίνησης (εισηγητής Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Ευαγγελία Ρεκάρη)

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης, έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση του από 1-6-2018 πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Αποδοχή ή μη του αριθμ.πρωτ.13537/9-5-2018 αιτήματος του Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης για πιθανή χορηγία ελαφρά μεταχειρισμένων επίπλων (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης χώρου 369τμ της οδού Βασιλ. Σοφίας (έναντι γηπέδου ΑΟΞ) (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, τμ. Γ΄ πλατείας Γαβριήλ Λαδά (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του ΕΒΕ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης