Την Τρίτηκαι ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

Την Τρίτηκαι ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2018 έως και 31-03-2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 100.000,00 € (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 219.000,00 ευρώ (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Ανάκληση της με αριθμ. 313/2014 Απόφασης του ΔΣ και εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθερμίας (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Ανταλλαγή Τμημάτων ακινήτων στο Μυρωδάτο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 220/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

 

 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018 (Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 20/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Παραχώρηση χρήσης σε ομάδα αγροτών και επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε αρχηγό ομάδος, μίας (1) δημόσιας  γεώτρησης  της ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ (ΑΚΑΡΠΟ)  του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Κατανομή επιχορήγησης (β΄ κατανομή) ποσού 63.844,09€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 138/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων & Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Συγκρότηση Επιτροπής ΕΜΚΦ Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθ. 3344/16-03-2018 σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων» (χωρίς μεταβολή οικονομικού αντικειμένου) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 206/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Γ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας του 1ου ορόφου του δημοτικού κτηρίου (πρώην κοινοτικό κατάστημα Σελίνου) στο Σέλινο στον υπό σύσταση Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σελίνου «ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ» για την στέγασή του (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018» για την ΟΜΑΔΑ 4 : Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων και την ΟΜΑΔΑ 5 : Προμήθεια μεγάλων σάκων απορριμμάτων Δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 για τις οποίες δεν αναδείχτηκε ανάδοχος (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018- 2019” (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μαυρίδης Νικόλαος