Με την υπ’αρίθμ. πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/821/22-03-2018, ΑΔΑ: 68ΘΩ7ΛΒ-712, Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης συγκροτήθηκε η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Π.Ε. Ξάνθης όπως προβλέπεται από το άρθρο 108 του Ν.4512/2018/ΦΕΚ/5Α/17-01-2018.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν.2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε με την αποφ. 5338/ΦΕΚ 40 Β/17-01-2018 και ισχύει.

Με την υπ’αρίθμ. πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/821/22-03-2018, ΑΔΑ: 68ΘΩ7ΛΒ-712, Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης συγκροτήθηκε η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Π.Ε. Ξάνθης όπως προβλέπεται από το άρθρο 108 του Ν.4512/2018/ΦΕΚ/5Α/17-01-2018.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν.2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε με την αποφ. 5338/ΦΕΚ 40 Β/17-01-2018 και ισχύει.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βρυώνη Παναγιώτα, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης (τηλ. 2541350140, email:vrioni@xanthi.gr) με αναπληρωτή της τον υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης, Βασιλειάδη Ιωάννη (τηλ. 2541350140, email:vasileiadis@xanthi.gr.

 

  

 

                                                                                  Η Προισταμένη της Δ/νσης

                                                                                                      α.α

 

 

                                                                                      Σοφία  Κανδυλίδου