Τη Δευτέρα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Τη Δευτέρα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση του από 13-3-2018 πρακτικού εξέτασης ένστασης σχετικά με το διαγωνισμό με τίτλο: «προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 1-3-2018 πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Καυσίμων Θέρμανσης Κίνησης & Λιπαντικών έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι τμήμα) (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβούλου ενώπιον του Πταισματοδικείου Ξάνθης στις 23-05-2018 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 19-10-2018 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης για την αντίκρουση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και ορισμός μάρτυρα (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Θωμά Ξανθόπουλο για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση σε προδικαστικό συμβιβασμό αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης