Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτηκαι ώρα 18:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτηκαι ώρα 18:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2018»

 (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή Χρηματοδότησης του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » για την προμήθεια καλαθοφόρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ:Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ:Οικονομική ενίσχυση Δημότη για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

 

                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.