Το Επιμελητήριο Ξάνθης ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις του Νομού που δεν έχουν ολοκληρώσει την απογραφή τους σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Κ1-1798/12 & Κ1-941/12 & Ν. 3419/2005, ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία της Απογραφής, το αργότερο μέχρι 31/12/2015.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις του Νομού που δεν έχουν ολοκληρώσει την απογραφή τους σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Κ1-1798/12 & Κ1-941/12 & Ν. 3419/2005, ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία της Απογραφής, το αργότερο μέχρι 31/12/2015.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ