Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίθηκε και θεσμοθετήθηκε, η καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΠΝΠ, οι χρηματοδοτήσεις των Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου.

 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίθηκε και θεσμοθετήθηκε, η καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΠΝΠ, οι χρηματοδοτήσεις των Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου.

 

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα, την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. θα λάβουν την αποζημίωση που τους οφείλεται από τις Εκλογές του Μαΐου του 2014, λόγω του ότι, το συγκεκριμένο κονδύλιο είχε παρακρατηθεί από τις Δ.Ο.Υ., συμψηφιζόμενο με οφειλές των συγκεκριμένων Δήμων προς το Δημόσιο.