Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης σήμερα  Τρίτη και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή δωρεάς προϊόντων ατομικής υγιεινής, της εταιρείας ΜΕΓΑ (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού.)

ΘΕΜΑ 2ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2015 (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης σήμερα  Τρίτη και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή δωρεάς προϊόντων ατομικής υγιεινής, της εταιρείας ΜΕΓΑ (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού.)

ΘΕΜΑ 2ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2015 (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών Διοδίων (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 4ο:   Εξέταση ενστάσεων και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού “Προμήθεια & Εγκατάσταση Οδικών Πινακίδων Πληροφόρησης” (εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Θέμα 5ο:   Πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 εισηγήτρια (Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 6ο:  Πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 εισηγήτρια (Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7ο:   Πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 εισηγήτρια (Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 8ο: Εξουσιοδότηση για νομική υποστήριξη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης σε ποινικό δικαστήριο στις 27-01-2015 (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)                

Σχετικά Άρθρα

Back to top button