Σας ενημερώνουμε ότι στις 13 Νοεμβρίου 2014 ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου παρευρέθηκε σε κοινή σύσκεψη με τους Γ. Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Υπηρεσιακούς παράγοντες για το θέμα του ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου. Επίσης στην σύσκεψη ήταν παρόντες Ο Δήμαρχος Ξάνθης και πρόεδρος του ΣΔΑΝ Ξάνθης                      κ. Χ Δημαρχόπουλος μαζί με υπηρεσιακό παράγοντα από τον ΣΔΑΝ Ξάνθης .

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13 Νοεμβρίου 2014 ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου παρευρέθηκε σε κοινή σύσκεψη με τους Γ. Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Υπηρεσιακούς παράγοντες για το θέμα του ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου. Επίσης στην σύσκεψη ήταν παρόντες Ο Δήμαρχος Ξάνθης και πρόεδρος του ΣΔΑΝ Ξάνθης                      κ. Χ Δημαρχόπουλος μαζί με υπηρεσιακό παράγοντα από τον ΣΔΑΝ Ξάνθης .

Ο Δήμαρχος Τοπείρου εξέφρασε τις ανησυχίες του όσον αφόρα την περιβαλλοντική προστασία, υγιεινή και θωράκιση από μολύνσεις των κάτοικων που πιθανόν προκαλείται από την κακή διαχείριση του ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης εδώ και δεκαετίες.

 Πιο αναλυτικά περιέγραψε την Υφιστάμενη Κατάσταση λέγοντας ότι:

 

Ο Δήμος Τοπείρου τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποστεί ιδιαίτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγο των ότι  ο χώρος «υγειονομικής ταφής» όλου του Νομού Ξάνθης βρίσκεται στα διοικητικά του όρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και αρχεία που υπάρχουν στον Δήμο δεν έχει καταβληθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία το αντισταθμιστικό όφελος προς τον Δήμο μας λόγο της φιλοξενίας του ΧΥΤΑ αλλά και λόγο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που δεχόμαστε.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς Όρους που έχουν εγκριθεί από Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας Θράκης στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 προβλέπεται η κατασκευή νέου κυττάρου απόθεσης απορριμμάτων (Λεκάνη 4) εκτάσεως περίπου 30 στρεμμάτων με προϋπολογιζόμενο όγκο απορριμμάτων 500 000 κυβικά μέτρα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.

        Σύμφωνα επίσης με την ίδια μελέτη περιβαλλοντικών όρων δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρης η πρώτη (1) και δεύτερη (2) λεκάνη σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της υφιστάμενης νομοθεσίας . Όσον αφορά την υφιστάμενη και εν λειτουργία τρίτη (3) λεκάνη ήδη είναι επιβαρημένη και βρίσκεται στο σημείο κορεσμού της λόγο της εναπόθεσης σε αυτήν επιπλέον απορριμμάτων και τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν στο νέο κύτταρο (Λεκάνη 4) μετά την κατασκευή του .

Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να κατασκευαστούν γεωτρήσεις βάθους 25 έως 30 μέτρων οι οποίες μαζί με τις υπάρχουσες θα λειτουργήσουν ως υδραυλικός φραγμός της διαρροής στραγγισμάτων.

 

        Αναφέρθηκε στην Σημερινή Κατάσταση που έχει δημιουργηθεί  λέγοντας τα έξης:

 

 • Η τρίτη (3) λεκάνη ήδη είναι επιβαρυμένη και βρίσκεται στο σημείο κορεσμού της λόγο της εναπόθεσης σε αυτήν επιπλέον απορριμμάτων.

 

 • Ο Δήμος Τοπείρου δεν εισπράττει κανένα αντισταθμιστικό όφελος λόγο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που δέχεται και είναι μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

 

 • Τα υφιστάμενα κύτταρα (Λεκάνη 1&2) δεν είναι σε πλήρη αποκατάσταση με αποτέλεσμα κάνεις να μην μπορεί σήμερα να μας εφησυχάσει για την πιθανή επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση.

 

Σχολίασε την ΚΥΑ του Οκτωβρίου 2014:

 

 • Σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Αργύρη Ντινόπουλου και κ. Ιωάννη Μανιάτη αντίστοιχα,  προβλέπεται από την έναρξη της ισχύος της τα αστικά στερεά απόβλητα του Δήμου Νέστου να διατίθενται στον ΧΥΤΑ Ξάνθης που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου.
 • Γίνεται σαφές στον εν λόγο ΧΥΤΑ θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα απόβλητα που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων .
 • Θα πρέπει να καταβάλλεται το τέλος χρήσης για την διάθεση των αποβλήτων τους στον ΧΥΤΑ Ξάνθης- Τοπείρου.
 • Για την αποδοχή των παραπάνω αποβλήτων θα πρέπει να ελέγχεται η σύνθεση τους , η ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρονται και διατίθενται στον ΧΥΤΑ Ξάνθης – Τοπείρου σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία.
 •  Να τεθούν άμεσα σε λειτουργία οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης.
 • Να τεθούν σε λειτουργία όλα τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών .
 • Να εξασφαλίζεται για την διάθεση των αποβλήτων η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης ) θα πρέπει να συμπληρώνεται το «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου» σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο 12 του ΥΠΕΚΑ και ότι προβλέπεται σε αυτήν .

 

 

Τεκμηρίωσε την αρνητική του στάση στην χορήγηση μακροχρόνιας παράτασης αναφέροντας τα έξης:

 

 • Υφιστάμενα κύτταρα (Λεκάνη 1&2) δεν είναι σε πλήρη αποκατάσταση με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί σήμερα να μας εφησυχάσει για την πιθανή επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση.

 

 • Για τις υπάρχουσες γεωτρήσεις κανείς δεν μπορεί να μας επιβεβαιώσει εάν λειτουργούν ως υδραυλικοί φραγμοί στις διαρροές στραγγισμάτων, εάν υπάρχουν και σε τι μέγεθος είναι αυτές οι διαρροές.
 • Ο Δήμος Τοπείρου δεν εισπράττει κανένα αντισταθμιστικό όφελος λόγο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που δέχεται και είναι μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
 • Η τρίτη (3) λεκάνη ήδη είναι επιβαρυμένη και βρίσκεται στο σημείο κορεσμού της λόγο της εναπόθεσης σε αυτήν επιπλέον απορριμμάτων.

Ζητούμε την αιτιολόγηση και οπού απαιτείται την αποκατάσταση των παραπάνω όρων μας προκειμένου να δοθεί η επιπλέον παράταση.

 

Όσον αφορά την ΚΥΑ:

 

      Δεν αποδεχόμαστε την διάθεση αποβλήτων από άλλους Δήμους, επιπλέον από αυτούς που ήδη εναποθέτουν απόβλητα στον ΧΥΤΑ Ξάνθης – Τοπείρου για τους εξής λόγους:

 

 1. Η τρίτη (3) λεκάνη ήδη είναι επιβαρυμένη και βρίσκεται στο σημείο κορεσμού της λόγο της εναπόθεσης σε αυτήν επιπλέον απορριμμάτων από τους Δήμους του Νομού Ξάνθης
 2. Η κατασκευή νέου κυττάρου απόθεσης απορριμμάτων (Λεκάνη 4) εκτάσεως περίπου 30 στρεμμάτων με προϋπολογιζόμενο όγκο απορριμμάτων 500 000 κυβικά μέτρα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σαφώς και θα μειωθεί ο χρόνος κορεσμού του λόγο των επιπλέον αποβλήτων από άλλους Δήμους που θα διατίθενται σε αυτόν. Ως εκ τούτου είναι βέβαιο ότι θα ζητηθεί πολύ πιο γρήγορα η διάνοιξη νέου κυττάρου(Λεκάνη 5) από ότι εάν δεν διατίθενται απόβλητα από άλλους επιπλέον Δήμους. Άρα για τον Δήμο Τοπείρου η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα είναι σαφώς και πολύ μεγαλύτερη και για τον λόγο αυτό το αντισταθμιστικό όφελος που θα πρέπει να μας χορηγηθεί από τους επιπλέον Δήμους θα πρέπει να είναι και πολλαπλάσιο από αυτό που προβλέπεται για τους Δήμους που ήδη διαθέτουν τα απόβλητα τους .
 3. Για όλους τους Όρους και υποχρεώσεις που τίθενται στην ΚΥΑ για την διάθεση των αποβλήτων θα πρέπει να δημιουργηθεί κλιμάκιο ελέγχου  εφαρμογής αυτών πάντα με την συμμέτοχη στο κλιμάκιο αυτό υπαλλήλων του Δήμου Τοπείρου και με το δικαίωμα άσκησης ΒΕΤΟ σε πιθανή μη εφαρμογής των όρων και υποχρεώσεων.

 

             Η τελική του παρατήρηση ήταν ότι σύμφωνα με τις μελέτες του ΣΔΑΝ Ξάνθης ο ΧΥΤΑ που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου υποδέχεται ετησίως περίπου 45 000,00 τόνους από τους Δήμους του Νομού Ξάνθης και ως εκ τούτου το αντισταθμιστικό όφελος θα πρέπει να είναι για το σύνολο των τόνων που αφορούν μόνο τον Ν. Ξάνθης και όχι τους υπόλοιπους Δήμους εκτός Νομού Ξάνθης.

     Με όλα τα παραπάνω οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν και μάλιστα οι Γενικοί Γραμματείς εξέφρασαν και την έκπληξη τους για την μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων που προβλέπονται από σχετική νομοθεσία μέχρι σήμερα.

 

 

 Γραφείο Δημάρχου Δήμου Τοπείρου