Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα), την 17η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010), προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Αβδήρων” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα), την 17η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010), προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Αβδήρων” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Σελέρου” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Βιστωνίδας” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ” Προϋπολογισμού: 61.606,21 Ε (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

5. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ” Προϋπολογισμού 555.000,00 Ε (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση οικισμού Αβδήρων” προϋπολογισμού μελέτης 680.000,00 Ε με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

7. Έγκριση της 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Βιστωνίδας” Προϋπολογισμού: 100.000,00 Ε (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

8. Έγκριση 1ης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ” προϋπολογισμού 61.606,21 ευρώ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή ράμπας στον Όρχο” προϋπολογισμού 9.962,63 Ε. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

10. Έγκριση παραλαβή της μελέτης: “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

11. Έγκριση της αριθ. 95/2013 μελέτης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ, ΒΕΛΟΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ”  προϋπολογισμού 430.000,01 Ε και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007- 2013 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

12. Έγκριση της αριθ. 92/2013 μελέτης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ” προϋπολογισμού 325.000,00 Ε και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

13. Έγκριση της αριθ. 93/2014 μελέτης του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ” προϋπολογισμού 325.000,00 Ε και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013” (Π.Α.Α 2007-2013) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

14. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ” προϋπολογισμού 325.000,00 Ε. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

15. Έγκριση αναγνώρισης τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξοφλήσεως Πιστώσεων για το έργο: “Βελτίωση Προσπελασιμότητας στους αγροτικούς οικισμούς Φιλίων και Γρηγόρου” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

16.       Έγκριση της μελέτης του έργου: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ”  Προϋπολογισμού 430.000,00 Ε και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

17. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ  Προϋπολογισμού 430.000,00 Ε. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).  

18. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα εναπομείναντα πακέτα του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγού, Δημοτικό Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Σουνίου” συνολικού προϋπολογισμού 22.312,20 Ε (εισηγήτρια Μισκάκη Αμφιθέα, υπάλληλος του Δήμου)

19. Έγκριση διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κλπ)” για το έτος 2015 (εισηγήτρια Μισκάκη Αμφιθέα, υπάλληλος του Δήμου)

20. Αίτηση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικού της εταιρείας Παναϊρλής Δημήτριος και ΣΙΑ Ο.Ε. για το είδος Γ44 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (311) του Πακέτου Γ΄ της σύμβασης 22142/04-09-2014 με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ(Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγού, Δημοτικό Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Σουνίου” Πακέτο Γ΄ (Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής) (εισηγήτρια Μισκάκη Αμφιθέα, υπάλληλος του Δήμου)

21. Έγκριση  διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου υποστήριξης & κοινωνικής Φροντίδας βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας και της Παροχής γάλακτος για το Δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων” για το έτος 2015 (εισηγήτρια Μισκάκη Αμφιθέα, υπάλληλος του Δήμου)

22. Έγκριση  διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “Προμήθειας ειδών καθαριότητας” για το έτος 2015, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μισκάκη Αμφιθέα, υπάλληλος του Δήμου)

23. Έγκριση πληρωμής τιμολογίων εφημερίδων που δημοσίευσαν τους όρους διακήρυξης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης  (εισηγήτρια Μισκάκη Αμφιθέα, υπάλληλος του Δήμου)

24. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για τα έτος 2015 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

25.Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αβδήρων (Δ.Ε.Υ.Α.Α.). (εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ).

26. Εκμίσθωση ακινήτου κατ’ άρθρο 195 ΚΔΚ – Ανάκληση της αριθ. 304/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου)

27. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 305/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την διαγραφή χρεώσεων διανομής δημοτικών οικοπέδων στο Πόρτο Λάγος. (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου)

28. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής προμήθειας “Κλιματιστικών στο Δήμο Αβδήρων” (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

29. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου τρέχοντος έτους 2014 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

30. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-07-2014 έως 30-09-2014 (εισηγητές: Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής – Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

31. Μερική τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος)

32. Έγκριση προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

33. Έγκριση πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Περιβάλλοντος και καθαριότητας και Τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος)

34. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις για κάλυψη έκτακτων αναγκών (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος)

35. Έγκριση της αριθ. 43/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων” που αφορά την Β΄ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του (εισηγητής: Γουλινάκης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

36. Έγκριση της αριθ.44/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων” που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (εισηγητής: Γουλινάκης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

37. Έγκριση της αριθ. 45/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων” που αφορά την έγκριση κατάρτισης του (ΟΠΔ) Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (εισηγητής: Γουλινάκης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

38. Έγκριση της αριθ. 59/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων” που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

39. Έγκριση της αριθ. 60/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων” που αφορά την έγκριση του (ΟΠΔ) Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 40.      Έγκριση της αριθ. 63/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων” που αφορά την έγκριση Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

41. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης “XANTHI RUNNERS” για την συνδιοργάνωση Ημιμαραθώνιου αγώνα μήκους21,1 χιλιομέτρων(εισηγητής: Δήμαρχος).

42. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Αβδήρων που αφορά την παραχώρηση προς χρήση του παλαιού δημοτικού υδραγωγείου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).

43. Εξέταση αίτησης του Γυμναστικού Συλλόγου “Δόξα Μυρωδάτου” για οικονομική ενίσχυσή του (εισηγητής: Δήμαρχος)

 44.      Συγκρότηση της “Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αβδήρων” (εισηγητής: Δήμαρχος)

45. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 54.606,16€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων”, β) “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων” γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)

46. Συζήτηση επί κατατεθείσης αιτήσεως του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας με θέμα: “Σύνδεσμος Απορριμμάτων” (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας).