Τη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

Η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων  θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 15η Σεπτεμβρίου 2014ημέρα Δευτέρακαι ώρα 18:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010), προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων  θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 15η Σεπτεμβρίου 2014ημέρα Δευτέρακαι ώρα 18:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010), προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» λόγω λήξης της θητείας του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» λόγω λήξης της θητείας του. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» λόγω λήξης της θητείας του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) λόγω λήξης της θητείας του. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων με τον αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στις Επιτροπές: α/ «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και β/ «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής» με τον αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετάσχουν ως μέλη στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 64 παρ. 14 του ΠΔ 28/80 (Κατόπιν κληρώσεως) (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 παρ. 14 του ΠΔ 28/80 (Κατόπιν κληρώσεως) (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετάσχουν ως μέλη στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι ποσού 5.869,40 € και επιπλέον ΦΠΑ (άρθρο 15 ΠΔ 171/98) (Κατόπιν κληρώσεως) (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετάσχουν ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής έργων από το ποσό των 5.869,40 € με επιπλέον ΦΠΑ και άνω (άρθρο 16  ΠΔ 171/98) (Κατόπιν κληρώσεως) (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Παράταση χρόνου μίσθωσης του χώρου του Δημαρχείου Αβδήρων στην Γενισέα, που είναι τοποθετημένο το Α.Τ.Μ. της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή του στην Επιτροπή: «Συνδρομή σε υλοποίηση μέτρων ικανοποίησης αναγκών πρώτης εισόδου παράνομων αλλοδαπών» (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Μερική τροποποίηση της αριθ. 143/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Μερική τροποποίηση της αριθ. 160/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Μερική τροποποίηση της αριθ. 161/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Μερική τροποποίηση της αριθ. 181/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 Τροποποίηση της αριθ. 15/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός  δικαιώματος βοσκής για τα έτη 2013 και 2014 – αντικατάσταση τριμελούς επιτροπής ελέγχου των ζώων (εισηγητής: Μιχαήλ Τσολακίδης Γεωπόνος Υπάλληλος του Δήμου)

 Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος για την περίοδο 01.09.2014 – 31.08.2019, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). (εισηγητής: Δήμαρχος)

 Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 Χορήγηση κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους  καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη συμβολαίου (εισηγητής: Δήμαρχος)

 Εγγραφή Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες (εισηγητής: Δήμαρχος)

 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Ε.Α.Ε.Π.Ε.Ξ.) (εισηγητής: Δήμαρχος)

  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδόμενων με αμοιβή (εισηγητής:  Δήμαρχος)

 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Περιβάλλοντος και καθαριότητας στο Δήμο Αβδήρων. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

  Έγκριση 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

 Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σπυρίδων Γαλανόπουλος

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button