Προσλήψεις Εργατών από το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ. απόφαση 47/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΟΚ7Ε-Ι6Ρ) του Διοικητικού Συμβουλίου, την 172/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩΚ8-Ε13), την αρ. 8066/12-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Υ-ΘΝΗ) έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2013, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, σύμφωνα με την παρ.

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ. απόφαση 47/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΟΚ7Ε-Ι6Ρ) του Διοικητικού Συμβουλίου, την 172/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩΚ8-Ε13), την αρ. 8066/12-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Υ-ΘΝΗ) έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2013, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, σύμφωνα με την παρ.

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ. απόφαση 47/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΟΚ7Ε-Ι6Ρ) του Διοικητικού Συμβουλίου, την 172/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩΚ8-Ε13), την αρ. 8066/12-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Υ-ΘΝΗ) έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2013, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.

Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 19 Αυγούστου έως και την 18 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 09 έως και τις 14 Αυγούστου 2013, κατά τις εργάσιμες ώρες.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
  5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

 

 

       Ο Πρόεδρος του Ν.Π.

                                                                                                 Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button