Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Ξάνθη 24/09/2012

Υπόψη κου Παναγιώτη Ταρενίδη

 

Ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με τα πεζοδρόμια των δρόμων της πόλης μας.

 

Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Ξάνθη 24/09/2012

Υπόψη κου Παναγιώτη Ταρενίδη

 

Ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με τα πεζοδρόμια των δρόμων της πόλης μας.

 Ενώ λοιπόν  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ η κατασκευή πεζοδρόμιων για τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους, αυτοί αδυνατούν ως επί το πλείστον να τα χρησιμοποιήσουν ή λόγω της κατάληψής τους από σταθμευμένα οχήματα ή εξαιτίας των φθορών που παρουσιάζουν ή των απαγορευτικών κλίσεων της κατασκευής τους ή και των καταλήψεων τους από εμπορεύματα, κατασκευές κλπ.

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία :

1)      Ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά και να λαμβάνει μέτρα για την  απρόσκοπτη

πρόσβαση  στους κοινόχρηστους χώρους .

     2)   Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των

      τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση

      ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία

      βρίσκονται .

3)      Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων, μπορεί να γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων είτε φορέων εκτέλεσης έργων εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόμα ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους .

 

Κατόπιν αυτών και επειδή είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των δημοτών μας η ύπαρξη και λειτουργία πεζοδρομίων που πρέπει να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, προτείνω τη δημιουργία  κανονισμού  πεζοδρόμιων  και  Γραφείου Αποκατάστασης Πεζοδρομίων  στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με  τις αρμοδιότητες, που υπαγορεύονται από τη σχετική  νομοθεσία.

 

 

Αποστόλης Αγκόρτσας

Δημοτικός Σύμβουλος