ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Του Ευστρατίου Ν. Παράσχου

Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης Δήμου Ξάνθης

 

Κύριε Πρόεδρε

 

            Από την πρώτη ημέρα συγκρότησης, σύγκλησης και λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Ξάνθης τότε, μας είχατε διανείμει τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Του Ευστρατίου Ν. Παράσχου

Τακτικό Μέλος Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης Δήμου Ξάνθης

 

Κύριε Πρόεδρε

 

            Από την πρώτη ημέρα συγκρότησης, σύγκλησης και λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Ξάνθης τότε, μας είχατε διανείμει τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Στο Άρθρο 3. του κανονισμού λειτουργίας που αφορά το Έργο – Αρμοδιότητες

…………………………..

2. Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό

πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των

δυνατοτήτων αυτών.

…………………………………

Στο  Άρθρο 4.

Σύγκληση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

………………………….

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της:

α) υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του

προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης,

β) τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, για άλλα θέματα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση από το Δημοτικό συμβούλιο και την Δημοτική Αρχή και εισάγονται στην επιτροπή προς συζήτηση και γνωμοδότηση,

…………………………………

Στο Άρθρο 6.

Διαδικασία λειτουργίας –Λήψη αποφάσεων

…………………………….

3. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών.

4. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα

ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή

κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική

ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.

…………………………….

 

Στο Άρθρο 7.

Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων

………………………….

2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό ως “πρακτικογράφος”. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το αρνηθέν να υπογράψει μέλος καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός τριών εργάσιμων ημερών και με τη φροντίδα του προέδρου της επιτροπής στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του δήμου.

………………………………..

 

            Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, ένα σχεδόν έτος έπειτα από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής και αφού φυσικά δεν είχε συνεδριάσει η επιτροπή τουλάχιστον μια φορά ανά 3 μήνες, μας είχατε ζητήσει ΣΥΓΝΩΜΗ για αυτήν την δυσλειτουργία, υποσχόμενος ότι από την ανάληψη των καθηκόντων σας και εντεύθεν, η επιτροπή θα λειτουργήσει σύννομα και πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας της. Άλλωστε τον μήνα Ιανουάριο 2012 περιμέναμε μετά την δική σας προσωπική δέσμευση να συγκαλέσετε την επιτροπή.

 

            Κύριε Πρόεδρε

 

            Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής  συμμετέχουμε σε αυτήν οικειοθελώς χωρίς καμία απολύτως αντιμισθία.

            Η συμμετοχή μου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης  αποφασίστηκε με το ερέθισμα ότι θα έχω και εγώ προσωπικά την ευκαιρία να προσφέρω στον Τόπο μου, που είναι θεωρώ το όραμα κάθε πολίτη.                                                             Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα απαξιώσετε το έργο και την σημασία ύπαρξης αλλά και σωστής λειτουργίας αυτής της επιτροπής, προκειμένου να με καλείτε ώστε να ενημερωθώ για δράσεις και προγράμματα για τα οποία ήδη έχετε προαποφασίσει.

Δεν σας επιτρέπω να αποφασίζετε για εμένα χωρίς εμένα.

 

            Τα ερωτήματα τα οποία σας θέτω προκείμενου να αναλογισθείτε το μέγεθος της ευθύνης σας, Προεδρεύοντας σε αυτή την επιτροπή που εκπροσωπεί όλους τους συνδημότες μας και με την ελπίδα ότι θα αφυπνισθείτε είναι:

 

  • Ποτέ συνεδριάσαμε προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος;

 

  • Ποτέ συνεδριάσαμε προκειμένου να εξετάσουμε τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου μας, να διατυπώσουμε την γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών;

 

  • Ποτέ προβήκατε στην φανερή ψηφοφορία προκειμένου να καταγραφούν οι θετικές αλλά και οι αρνητικές θέσεις στις γνωμοδοτικού χαρακτήρα αποφάσεις μας ;

 

  • Ποτέ μας καλέσατε να εκφράσουμε θετικά την άποψη μας υπογράφοντας  όλοι όσοι συμμετέχουμε στην επιτροπή τα πρακτικά ή να εκφράσουμε την άρνηση μας  αναφέροντας την αιτία, αφού προηγουμένως έχουμε καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής μας;

 

  • Ποιος ή ποιοι είναι οι λόγοι που δεν συνεδριάσαμε εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όπως προβλέπεται από τον κανονισμό;

 

Μήπως δεν έχει προβλήματα ο Τόπος μας, μήπως έχουν επιλυθεί και δεν το έχω αντιληφθεί;

 

Μήπως προσπαθείτε απαξιώνοντας το έργο της επιτροπής να μην υπάρχουν άλλες φωνές πλην αυτών που σας είναι αρεστές και υποταγμένες στις πολιτικές σας αντιλήψεις;

 

Μήπως θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αντιπροσωπεύει τους περισσότερους φορείς και πολίτες του Δήμου μας;

 

            Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται τόσο από την μεθοδευμένησύγκληση της επιτροπής μόνο μια φορά ανά έτος (αναγκάστηκα), όσο και από το πρόσφατο παρελθόν που ο Δήμαρχος δεν μπήκε καν στο κόπο να καλέσει την Επιτροπή Διαβούλευσης στην σύσκεψη φορέων για τους λαθρομετανάστες πάντα φυσικά με την δική σας ανοχή.

            Αλήθεια πιστεύετε στο έργο, τις λύσεις, τις προτάσεις και στη πρόσφορα που μπορεί να έχει αυτή η επιτροπή η οποία εκφράζει όλους τους συνδημότες μας, μέσω των εκπροσωπών της, στα τοπικά προβλήματα, και στις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου Ξάνθης ή όχι;

 

            Με την ελπίδα ότι το παραπάνω κείμενο θα αποτελέσει έναυσμα και ερέθισμα τόσο σε εσάς προσωπικά αλλά ακόμη περισσότερο στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης με αξιοπρέπεια, παραιτούμε από μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης.

            Δεν επιθυμώ ο ρόλος μου να είναι συμπληρωματικός και διακοσμητικός.

Δεν επιθυμώ να εξυπηρετήσω τα Πολιτικά Συμφέροντα κανενός παρά μόνο να υπηρετήσω το κοινό καλό των συμπολιτών μου.

 

Με τιμή

 

Ευστρατίου Ν. Παράσχος