Πληροφορηθέντες τήν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως αὔτη ἐξεφράσθη διά στόματος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Δημητρίου Σταμάτη, διά τήν ἐπ’ ἀόριστον παράτασιν τῆς παραμονῆς τῶν λαθρομεταναστῶν εἰς τόν χῶρον τῆς Ἀστυνομικῆς Σχολῆς Ξάνθης καί οὐσιαστικῶς τήν διακοπήν τῆς λειτουργίας της, ἐκφράζομεν τὴν ἔντονον διαμαρτυρίαν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἀπόφασιν αὔτην, ἡ ὁποία ἀθετεῖ τάς προηγουμένας διαβεβαιώσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ κ. Νικολάου Δένδια.

Πληροφορηθέντες τήν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως αὔτη ἐξεφράσθη διά στόματος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Δημητρίου Σταμάτη, διά τήν ἐπ’ ἀόριστον παράτασιν τῆς παραμονῆς τῶν λαθρομεταναστῶν εἰς τόν χῶρον τῆς Ἀστυνομικῆς Σχολῆς Ξάνθης καί οὐσιαστικῶς τήν διακοπήν τῆς λειτουργίας της, ἐκφράζομεν τὴν ἔντονον διαμαρτυρίαν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἀπόφασιν αὔτην, ἡ ὁποία ἀθετεῖ τάς προηγουμένας διαβεβαιώσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ κ. Νικολάου Δένδια.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου συντάσσε-ται μεθ’ ὅλων τῶν τοπικῶν φορέων κατά τῆς ἀποφάσεως ταύ-της καί δηλώνει ὅτι θά ἀγωνισθῇ διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἀστυνομικῆς Σχολῆς Ξάνθης. 

 

 

                                         ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ