Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, θα γίνει σήμερα και ώρα 13:00 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος -Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Θέμα 1ο Έγκριση προγράμματος Γιορτών Παλιάς Πόλης 2012Εισηγητής : Εμμανουήλ Φανουράκης – Πρόεδρος του Δ.Σ.Θέμα 2ο Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσηςΕισηγητής : Γεώργιος Σπυριδόπουλος – Υπάλληλος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών