Ενόψει της εφαρμογής του Ν.4070/2012 – και ειδικότερα ενόψει του καθορισμού των εδρών έως τις 10/07/2012 για την έκδοση νέων αδειών ταξί – το Σωματείο μας κατά πλειοψηφία των μελών του αποφάσισε και απέστειλε στα αρμόδια όργανα (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης) μια σειρά προτάσεων. Επισημαίνεται επίσης ότι στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου μειοψήφησε μια δεύτερη πρόταση προερχόμενη από τα «Αγοραία» Ε.Δ.Χ. περί της δημιουργίας μίας και μόνης έδρας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Ενόψει της εφαρμογής του Ν.4070/2012 – και ειδικότερα ενόψει του καθορισμού των εδρών έως τις 10/07/2012 για την έκδοση νέων αδειών ταξί – το Σωματείο μας κατά πλειοψηφία των μελών του αποφάσισε και απέστειλε στα αρμόδια όργανα (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης) μια σειρά προτάσεων. Επισημαίνεται επίσης ότι στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου μειοψήφησε μια δεύτερη πρόταση προερχόμενη από τα «Αγοραία» Ε.Δ.Χ. περί της δημιουργίας μίας και μόνης έδρας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Η προερχόμενη από την μειοψηφήσασα λοιπόν πλευρά επιστολή δημοσιεύθηκε στο φύλλο της «Φωνής της Ξάνθης» της Τρίτης, 22ας Μαΐου του 2012 και δυστυχώς δημιουργεί μια εσφαλμένη οπτική των πραγμάτων, καθώς προσπαθεί τεχνηέντως με ανακρίβειες και αερολογίες να δώσει επιχειρήματα σ’ αυτή την σαθρή πρόταση.

Καταρχάς γίνεται λόγος για μαθητικά δρομολόγια που εξυπηρετούνται «χωρίς κανένα δικαίωμα με βάση το νόμο» από τα Ε.Δ.Χ. με έδρα την πόλη της Ξάνθης. Αγνοεί ο γράφων βεβαίως ότι τα δρομολόγια αυτά βάση δημόσιου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν νόμιμα κατοχυρωθεί σ’ αυτά τα αυτοκίνητα (μάλιστα 12 από αυτά τα αυτοκίνητα ανήκουν στους υπογράψαντες την επιστολή). Επίσης αναφέρεται σε «προνομιούχους» ιδιοκτήτες ταξί με έδρα την πόλη της Ξάνθης και «β΄ κατηγορίας» ιδιοκτήτες αγοραίων. Και οι «προνομιούχοι» ιδιοκτήτες και οι «β΄ κατηγορίας» εκ των προτέρων γνώριζαν υπό ποιες προϋποθέσεις εισέρχονταν στο επάγγελμα, με τι κόστος εισέρχονταν, ποια έδρα και ποιο επιβατικό κοινό εξυπηρετούσαν και ποιες υποχρεώσεις εκπλήρωναν. Εξάλλου δεν τους υποχρέωσε κανείς να αγοράσουν άδεια «β’ κατηγορίας» όπως έπραξαν και όχι «προνομιούχα», λόγω κόστους και μόνο. Στην επιστολή καταγράφεται ότι έκδοση νέων αδειών «δεν προβλέπεται για τους μητροπολιτικούς δήμους καθώς ήδη ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε αυτούς υπερβαίνει τον αριθμό». Στόχος όμως του συντάκτη της επιστολής είναι η δημιουργία μιας ενιαίας έδρας με κέντρο την ήδη πλεονάζουσα σε άδειες ταξί (30 άδειες επιπλέον βάση του μαθηματικού τύπου) πόλη, στην οποία οι σημερινοί ιδιοκτήτες μόλις και μετά βίας επιβιώνουν. Στο κείμενο γίνονται αναφορές για δημόσιο συμφέρον, μείωση κόστους και συνενώσεις. Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται βέλτιστα, όταν ο πελάτης εξυπηρετείται άμεσα, με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση και το μικρότερο δυνατό κόστος. Η ύπαρξη περιφερειακών αδειών εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό. Η μία ενιαία έδρα οδηγεί στην συγκέντρωση όλων των αυτοκινήτων στην μητροπολιτική έδρα, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος όγκος πελατών. Κανείς και με κανένα μέσο δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε και να υποχρεώσει την παραμονή αυτοκινήτων (ταξί) στις περιφερειακές έδρες – εφόσον πια δεν θα υφίστανται. Ας αναλογιστεί μόνο κανείς τόσο την καθυστέρηση, όσο και το αυξημένο τελικά κόστος για τον πελάτη της περιφέρειας, μολονότι θα ισχύει το τιμολόγιο 1, που δεν θα μπορεί να βρει ταξί, εκεί που κάποτε θεωρητικά υπήρχε. Τα παραδείγματα τιμολόγησης είναι ατυχή και ανακριβή, και αποπροσανατολίζουν από την πραγματικότητα. Το κόμιστρο του δρομολογίου με τιμολόγιο 1 π.χ. ενός αυτοκινήτου που θα ξεκινήσει από την πόλη της Ξάνθης προς κάποια απομακρυσμένη περιοχή (καταργούμενη έδρα ταξί) και θα επιστρέψει σε αυτή είναι μεγαλύτερο από το κόμιστρο του δρομολογίου με τιμολόγιο 2 του αυτοκινήτου που θα ξεκινούσε από την έδρα του πελάτη με προορισμό την Ξάνθη. Και φυσικά ο χρόνος αναμονής για τον πελάτη στην πρώτη περίπτωση θα είναι αρκετός, ενώ στην δεύτερη μηδαμινός.

 

Συμπερασματικά, αυτή η δεύτερη πρόταση είναι νομικά και κυρίως ουσιαστικά ανέφικτη, καθώς: α) ο νόμος αναφέρεται ξεκάθαρα σε συνενώσεις όμορων εδρών, οι δε επιχειρούμενες διασταλτικές ερμηνείες στερούνται ακόμη και της λογικής, β) η πρόταση έχει σαν βάση της ιδιοτελή συμφέροντα, που αποβλέπουν στην αλλαγή της έδρας των «Αγοραίων» Ε.Δ.Χ. και έμμεση μεταφορά της στην Ξάνθη, γ) όλα τα Ε.Δ.Χ. θα μεταφερθούν εκ των πραγμάτων στην Ξάνθη που αποτελεί την μεγαλύτερη «πελατειακή δεξαμενή», οξύνοντας τα επαγγελματικά προβλήματα του κλάδου και ερημώνοντας την περιφέρεια της Ξάνθης από ΤΑΞΙ, δ) θα εξυπηρετούνται μόνο, όσοι θα θέλουν από την Ξάνθη να μεταφερθούν προς τους περιφερειακούς οικισμούς κι όχι και το αντίστροφο. Σημειωτέον ότι μέχρι πρότινος το κόστος της άδειας ενός ΤΑΞΙ στην Ξάνθη με κάποιο ανάλογο «αγοραίο» ήταν πολλαπλάσιας αξίας. Η επιχειρούμενη εξίσωση αυτή αδικεί κατάφορα τα ΤΑΞΙ της πόλης έναντι των «Αγοραίων».

 

Για να επιστρέψουμε λοιπόν στην κύρια πρόταση, που κέρδισε και την πλειοψηφία των μελών του Σωματείου, αυτή αποτελεί ένα συλλογισμό δύο σημείων:

 

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου, είναι δυνατό (με υπουργική απόφαση κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειάρχη) «να καθορίζονται νέες έδρες που θα προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας». Με την υπ’ αριθμ. Α20534/1646/4-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Μεταφορών «Διευκρινίζεται ότι η συνένωση δύναται να προκύψει μεταξύ όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ανά δύο τουλάχιστον) διασφαλίζοντας χωρική συνέχεια στην νέα έδρα.». Σύμφωνα με τον ίδιο άρθρο, ως έδρες – διοικητικές μονάδες, νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα των Καποδιστριακών Δήμων (οι παλαιοί Δήμοι και Κοινότητες) και με βάση έναν μαθηματικό τύπο καθορίζονται οι άδειες Ε.Δ.Χ. που αναλογούν σε κάθε έδρα (άρθρο 85 του νόμου).

 

  1. Με δεδομένο ότι η πόλη της Ξάνθης έχει ήδη περισσότερες άδειες ΕΔΧ (περίπου 30) από όσες προβλέπει ο μαθηματικός τύπος του άρθρου 85, κρίνεται σκόπιμη για τους λόγους που αναλύονται πιο πάνω, η συνένωση των όμορων, με αυτή του Δ.Δ. Ξάνθης, εδρών α) του Τ.Δ. Ευμοίρου και του Τ.Δ. Κιμμερίων. Με τον τρόπο αυτό:

α) Η υπερπληθώρα αδειών ΤΑΞΙ στην πόλη της Ξάνθης, διοχετεύεται περιμετρικά, διασφαλίζοντας την επιβίωση του κλάδου και συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

β) Η Ξάνθη ως κέντρο διοικητικό συνδέεται με μονή ταρίφα (τιμολόγιο 1)  με τους γειτονικούς οικισμούς, κάνοντας συμφερότερη την χρήση ΤΑΞΙ.

γ) Τα Τ.Δ. Ευμοίρου και Κιμμερίων οικιστικά σχεδόν είναι ενωμένα με το ΤΔ Ξάνθης αποτελώντας γεωγραφική συνέχεια συνεχούς οικιστικής ανάπτυξης.

 

Με βάση τα ανωτέρω είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Για το Σωματείο

 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

    

 

Βασίλειος Γεωργιάδης                                                       Μάριος Πολυχρονιάδης