Από την Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

          Η συνάντηση εργασίας γίνεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τα δύο Πανεπιστήμια, και έχει στόχο:

  1. την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου των Ελληνικών Πανεπιστημίων
  2. την ισχυροποίηση του ερευνη

Από την Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

          Η συνάντηση εργασίας γίνεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τα δύο Πανεπιστήμια, και έχει στόχο:

  1. την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου των Ελληνικών Πανεπιστημίων
  2. την ισχυροποίηση του ερευνητικού έργου και των ερευνητικών προϊόντων
  3. την ανάπτυξη ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών
  4. τη διαρκή βελτίωση του συνόλου της πανεπιστημιακής λειτουργίας
  5. την ενίσχυση και προβολή της συμβολής των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και γενικότερα την υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.