Σχετικά με την διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων Οικ. Έτους 2012ενημερώνουμε τους φορολογούμενους για τα παρακάτω:

 

 Ξεκίνησε στις 10.5.2012 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2011.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπωνανεξαρτήτως ΑΦΜ είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2012 και ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων Οικ. Έτους 2012ενημερώνουμε τους φορολογούμενους για τα παρακάτω:

 

 Ξεκίνησε στις 10.5.2012 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2011.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπωνανεξαρτήτως ΑΦΜ είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2012 και ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω taxisnet.

   Όσοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά το προηγούμενο έτος, δε θα παραλάβουν φέτος έντυπα από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους, χωρίς την υπενθύμιση του εντύπου, να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

 Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολήςτης φορολογικής δήλωσης έχουν:

 όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα

όσοι μετέχουν σε ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξίες

όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κλπ που ξεπερνά τις € 12.000.

 Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι εκτός αν έχουν και εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή  συμμετοχή σε ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξίες.

 Οι συνταξιούχοι και όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από € 12.000 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση τους χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. αυτοπροσώπως.

 Για την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει ο κάθε φορολογούμενος να έχει κωδικούς ηλεκτρονικής υποβολής (κλειδάριθμο). Το Υπουργείο θα αποστείλει συστημένες επιστολές σε όσους δεν έχουν κλειδάριθμο και θα απαιτείται μόνο η ενεργοποίησή τους. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν αν έχει εκδοθεί τέτοια επιστολή για το ΑΦΜ τους από την ιστοσελίδα www.taxisnet.gr  πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους. Αν δεν έχει εκδοθεί τέτοια επιστολή θα πρέπει να λάβουν τον κλειδάριθμο με αίτηση από τη Δ.Ο.Υ.

 Στο φετινό έντυπο της δήλωσης έχει προστεθεί ένας νέος κωδικός που αφορά τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας. Για την ορθή συμπλήρωση του κωδικού αυτού κρίνεται απαραίτητο οι φορολογούμενοι που θα προσέλθουν στα λογιστικά γραφεία για τη δήλωσή τους να προσκομίσουν και πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Ωστόσο,σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η συμπλήρωση του παραπάνω πεδίου είναι προαιρετική.

 Ως τελική οδηγία προτρέπουμε τους φορολογούμενους να μεριμνήσουν έγκαιρα για την εκπλήρωση της υποβολής της φορολογικής δήλωσής τους. Η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έχει επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του απαιτούμενου ποσού των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος.

 Π.χ. Για εισόδημα €12.000 οι αποδείξεις που πρέπει να δηλωθούν είναι €12.000 Χ 25% = €3.000. Σε περίπτωση όμως εκπρόθεσμης υποβολής δεν γίνονται δεκτές και επιβάλλεται ποινή 10% Χ € 3.000 = € 300.

 

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ