Οι εργαζόμενοι των εταιριών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.ΕΠΕ, κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων που μεθοδεύουν το κλείσιμο των εταιριών, αντικρούοντας όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τα αίτια που οδηγούν στο κλείσιμο, παραθέτουμε τα γεγονότα όπως αυτά προκύπτουν από την εξέλιξη των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχουν οι εταιρείες.

Οι εργαζόμενοι των εταιριών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.ΕΠΕ, κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων που μεθοδεύουν το κλείσιμο των εταιριών, αντικρούοντας όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τα αίτια που οδηγούν στο κλείσιμο, παραθέτουμε τα γεγονότα όπως αυτά προκύπτουν από την εξέλιξη των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχουν οι εταιρείες. Ειδικότερα, σχετικά με τη μη ύπαρξη ωριμότητας των προτάσεων των εταιριών για την ανάληψη έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν από τις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές, ισχύουν τα ακόλουθα:

¨         Για την πρόταση του LEADER Αλιείας (προϋπολογισμού 5.000.000,00€ με 500.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες της ΑΝ ΞΑ ΑΕ – ΟΤΑ) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των βασικών κριτηρίων αποκλεισμού χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για την πρόταση της εταιρίας. Το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί πέντε προτάσεις για ισάριθμα προς έγκριση έργα, αναμένεται να οδηγήσει στην έγκριση της πρότασής μας.

¨         Η πρόταση του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) έχει εγκριθεί από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή της σύμβασης. Η ανάληψη του έργου θα εξασφαλίσει 240.000,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΑΝ ΞΑ ΑΕ – ΟΤΑ.

¨         Η πρόταση στο Πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007-2013 βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης. Η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου θα εξασφαλίσει ποσό 45.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες της ΑΝ ΞΑ ΑΕ – ΟΤΑ.

¨         Το ΚΕΚ έχει υλοποιήσει το έργο «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε άνεργους τσιγγάνους, Έλληνες μουσουλμάνους και παλιννοστούντες» με 7 προγράμματα ύψους 480.600,00€ συνολικά. Αναμένεται η καταβολή της Γ΄ δόσης (αποπληρωμή) ποσού 88.300,00€ αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες του ΚΕΚ.

¨         Για την προκήρυξη «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα ΚΕΚ» το ΚΕΚ έχει υποβάλει 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 356.400,00€. Η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου θα εξασφαλίσει ποσό 100.000,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΕΚ. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των βασικών κριτηρίων αποκλεισμού χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για την πρόταση και αναμένεται η αξιολόγηση των προτάσεων.

¨         Για την προκήρυξη «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» το ΚΕΚ έχει υποβάλει 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 39.600,00€. Η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου θα εξασφαλίσει ποσό 15.000,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΕΚ. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των βασικών κριτηρίων αποκλεισμού χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για την πρόταση και αναμένεται η αξιολόγηση των προτάσεων.

¨         Για την προκήρυξη «Προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ» το ΚΕΚ σε συνεργασία με τοπικούς φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών έχει υποβάλει 3 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 42.000,00€. Οι προτάσεις αναμένεται να εγκριθούν και να εξασφαλίσουν ποσό 10.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες του ΚΕΚ.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την ύπαρξη ώριμων προτάσεων για υλοποίηση έργων και επομένως προοπτικών βιώσιμης λειτουργίας των εταιρειών σε συνδυασμό με τις προτάσεις μας που κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 30/06/2011 για τη μείωση των αποδοχών μας και τη ρύθμιση της οφειλόμενης μισθοδοσίας με τρόπο τέτοιο που θα διευκολύνει τη λειτουργία των εταιρειών καθώς και για τις προοπτικές συνεργασίας των εταιριών με τους μετόχους της για υλοποίηση έργων και σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, πεδίο που εδώ και χρόνια είναι απόλυτα ανενεργό. Βέβαια για την υλοποίηση των παραπάνω και τη συνέχιση της λειτουργίας των εταιριών απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση από τους μετόχους σε σχέση με αυτή που εξέφρασαν επιδεικτικά κατά το τελευταίο έτος με τις συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις, λόγω είτε της άγνοιάς τους είτε της αδιαφορίας τους είτε της  κακής ενημέρωσης και παραπληροφόρησής τους, παρά τις επανειλημμένες δικές μας προσπάθειες ενημέρωσής τους, χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικών αποφάσεων που οδηγούν τελικά στο κλείσιμο των εταιριών, όπως προέκυψε από τις θέσεις και δηλώσεις των ίδιων των Δημάρχων. Αντιλαμβανόμενοι τη γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία, την οικονομική δυσπραγία των μετόχων και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των εταιριών, κατανοούμε τη δυσκολία εξεύρεσης βιώσιμης λύσης για τη συνέχιση λειτουργίας τους. Θεωρούμε όμως ότι στην οποιαδήποτε απόφαση των μετόχων η οποία θα οδηγούσε στο να στερηθεί ο τόπος μας αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η απώλεια ιδιαίτερα σημαντικών οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη του νομού που θα προέρχονταν από την υλοποίηση των προγραμμάτων των εταιριών και θα ενίσχυαν την τοπική οικονομία. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι το κόστος αυτό είναι ασύγκριτα υψηλότερο από το κόστος διάσωσης των εταιρειών, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι υπαρκτό μιας και με το κλείσιμό τους οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα κατά τη λειτουργία τους εξακολουθούν να υφίστανται και να είναι απαιτητές.