Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Αυγούστου 2011, σύσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γιώργου Ούστογλου, με θέμα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κυρίως τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 150559/10-6-2011 (ΦΕΚ Β/1440/16-6-2011) σχετικά με τις αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων και γενικότερα τη χορήγηση αδειών χρήσης υδάτων.

Στη σύσκεψη παρέστησαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, των τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Πε

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Αυγούστου 2011, σύσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γιώργου Ούστογλου, με θέμα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κυρίως τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 150559/10-6-2011 (ΦΕΚ Β/1440/16-6-2011) σχετικά με τις αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων και γενικότερα τη χορήγηση αδειών χρήσης υδάτων.

Στη σύσκεψη παρέστησαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, των τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

  1. Θέματα διαδικαστικά και αρμοδιοτήτων για τις υφιστάμενες περιφερειακές ενότητες
  2. Σαφής καθορισμός διαδικασιών αδειοδότησης τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση όσο και από την αιρετή Περιφέρεια
  3. Πρακτικές δυσχέρειες και τεχνικά – νομικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της ΚΥΑ 150559/10-6-2011
  4. Θέματα ανανέωσης αδειών υφισταμένων γεωτρήσεων
  5. Αναλύσεις νερού (φυσικές και χημικές παράμετροι)

Οι προτάσεις που έγιναν είναι οι εξής:

  1. Συντονισμός των υπηρεσιών περιφερειακών ενοτήτων και της αποκεντρωμένης διοίκησης, με στόχο την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα των προβλεπόμενων διαδικασιών
  2. Απογραφή γεωτρήσεων και πιθανή ψηφιοποίηση των δεδομένων
  3. Διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων (φυσικών και χημικών εξετάσεων) του νερού από κρατικά εργαστήρια, όσο αυτό είναι εφικτό, με στόχο τη μείωση του κόστους χορήγησης άδειας χρήσης νερού
  4. Να γίνουν εισηγήσεις από υπηρεσιακούς παράγοντες για την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων μείωσης του σχετικού κόστους

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/10-6-2011:

–          θα πρέπει εντός έξι (6) μηνών για τις αρδευτικές γεωτρήσεις και 12 μηνών για τα λοιπά υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, οι υπόχρεοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

–          εάν η αίτηση υποβληθεί μετά από 6 μήνες και εντός 2 ετών θα επιβληθεί πρόστιμο το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1000) ευρώ

–          εάν παρέλθουν τα δύο (2) έτη, δε θεμελιώνεται υφιστάμενο δικαίωμα και η γεώτρηση θα σφραγιστεί, θα καταστραφείκαι θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.