Σύμφωνα με απόφαση του το Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ,στα πλαίσια των μέχρι σήμερα αποφάσεων που έχουν κοινοποιήσει στην Κυβέρνηση με διαδοχικά εξώδικα αποφάσισε την προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας – αποχής των Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στις Πολεοδομίες της χώρας από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαίθριων. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. 6091/12-4-2011 έγγραφη απόφαση της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ συμμετέχει στην Πανελλαδική Απεργία Αποχή από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαιθριων .

  Σύμφωνα με  απόφαση του το Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ,στα πλαίσια των μέχρι σήμερα αποφάσεων που έχουν κοινοποιήσει στην Κυβέρνηση με διαδοχικά εξώδικα αποφάσισε την προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας – αποχής των Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στις Πολεοδομίες της χώρας από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαίθριων. 


Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. 6091/12-4-2011 έγγραφη απόφαση της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ συμμετέχει στην Πανελλαδική Απεργία Αποχή από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαιθριων .


Παίρνοντας υπόψη :


·Τις νέες προθεσμίες του Ν. 3843/10 (τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων κλπ) και την διαπιστωμένη αντικειμενική αδυναμία τήρησης τους εκ μέρους των Μηχανικών υπαλλήλων των Πολεοδομιών.


·Τις σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης ακόμη και σήμερα, των Υπηρεσιών.


·Το διοικητικό  – και όχι μόνο – χάος που επικρατεί από την εφαρμογή του “Καλλικράτη”.


·Τον όγκο εργασίας που επιφορτίζεται το μειωμένο προσωπικό ( λόγω των μετατάξεων) τόσο από υποθέσεις του Ν. 3843/10 (και μετά την νέα παράταση που δόθηκε έως 30.6.11) όσο και από την ενάσκηση των κυρίων καθηκόντων τους.


·Τις συνεχείς απειλές του Υπ. Εσωτερικών για πειθαρχική δίωξη των Υπαλλήλων από μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών.


·Τις απαράδεκτες μειώσεις αποδοχών που επιβλήθηκαν με τον Ν. 3899/  17-12-2010, αναιρώντας τα όσα με τον Νόμο  “Καλλικράτη” είχαν διασφαλιστεί, για τους μετατασσόμενους υπαλλήλους που είχαν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές της θέσης όπου μετατάχθηκαν.


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ


Την πραγματοποίηση της προειδοποιητικής απεργίας – αποχής των Διπλ. Μηχανικών των Πολεοδομιών από τα καθήκοντα που αφορούν τους ημιυπαίθριους για το διάστημα 14-4-2011 έως και 30-4-2011.


ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  :


·Παράταση μέχρι το τέλος του 2011 για την διεκπεραίωση των διαδικασιών των σχετικών με τους ημιυπαίθριους.


·Άμεση πρόσληψη Διπλ. Μηχανικών, κατ΄ εξαίρεση της απόφασης για 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι Υπηρεσίες και να λειτουργήσει σε κάποιο ανεκτό επίπεδο ο “Καλλικράτης”  παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες στον πολίτη.


·Αναθεώρηση της ρύθμισης που περικόπτει αποδοχές στους μετατασσόμενους Διπλ. Μηχανικούς σαν ελάχιστο δείγμα συνέπειας της Πολιτείας, στις δεσμεύσεις που η ίδια είχε συμπεριλάβει στον νόμο του “Καλλικράτη”.


          Ε.  Μ.  Δ.  Υ.  Δ.  Α.  Σ.    Θ  Ρ  Α  Κ  Η  Σ   


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΛΩΝ


Για το Δ.Σ.


Η Πρόεδρος                                                 Ο Γεν.  Γραμματέας


Κοσμίδου Ζωή                                                Κηπουρός Αλέξανδρος


 Πολιτικός Μηχανικός                                     Αρχιτέκτων  Μηχανικός