Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από 30/3 έως 1/4 2011, η 2η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου ‘TOSCA’ (Tracking Oil Spills and Coastal Awareness Network) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής εδαφικής συνεργασίας MED και αφορά στη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, στη κατεύθυνση διαμόρφωσης πολιτικών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της στρατηγικής για τα θαλάσσια ατυχήματα (μόλυνση από πετρέλαιο / ναυσιπλοΐα, παρακολούθηση και αντίδραση / επιχειρήσεις Έρευνας και Αποκατάστασης κ.α.) στο χώρο της Μεσογείου.

    Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από 30/3 έως 1/4 2011, η 2η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου ‘TOSCA’ (Tracking Oil Spills and Coastal Awareness Network) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής εδαφικής συνεργασίας MED και αφορά στη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, στη κατεύθυνση διαμόρφωσης πολιτικών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της στρατηγικής για τα θαλάσσια ατυχήματα (μόλυνση από πετρέλαιο / ναυσιπλοΐα, παρακολούθηση και αντίδραση / επιχειρήσεις Έρευνας και Αποκατάστασης κ.α.) στο χώρο της Μεσογείου.   Στη συνάντηση συμμετείχαν  εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών ιδρυμάτων από 4 χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα), ενώ τον Έλληνα Εταίρο εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σπύρος Αρσενίου και Βασίλης Λεπίδας, από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας.


Αναλυτικότερα, συζητήθηκε ανά δράση η πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και η εξειδικευμένη στοχοθεσία του τεχνικού μέρους που αφορά στη βελτιστοποίηση της αντίδρασης (recopvery) (σε ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα) των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων που θα προταθούν από τα ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο μέσω:


  -ανάλυσης παρελθοντικών συμβάντων και της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τα μοντέλα διαχείρισης κάθε φορέα,


  -εγκαθίδρυσης ενός δικτύου παρακολούθησης που θα βασίζεται σε ραντάρ HF και drifters που -σε συνδυασμό με άλλα όργανα- θα παρέχουν στους φορείς απευθείας πληροφόρηση αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση στις ανοιχτές θάλασσες,


  -εκτίμησης της κατάστασης μέσω δοκιμών σε διαφορετικά σενάρια.