Με τον Ν.3728/08 η Συνεταιριστική Βιομηχανία ΣΕΒΑΘ ΑΕ έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και έχει σταματήσει η λειτουργία της, επίκειται δε η εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από την ΑΤΕ, που είναι και ο βασικός μέτοχος.

 Με τον Ν.3728/08 η Συνεταιριστική Βιομηχανία ΣΕΒΑΘ ΑΕ έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και έχει σταματήσει η λειτουργία της, επίκειται δε η εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από την ΑΤΕ, που είναι και ο βασικός μέτοχος.

 Το γήπεδο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση έχει παραχωρηθεί από την πρώην Κοινότητα Διομηδείας και νυν Δήμο Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης, με βάση τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Η παραχώρηση έγινε με σκοπό την λειτουργία της Συνεταιριστικής Βιομηχανίας, που από την φύση της εξυπηρετούσε και ανάγκες των κατοίκων της πρώην Κοινότητας Διομηδείας.


 Επειδή παρελθόντων των ετών και λόγω της θέσης του ακινήτου η εμπορική του αξία είναι πολύ σημαντική.


 Επειδή με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιστωνίδας αποφασίστηκε η άρση της παραχώρησης και διεκδίκηση της ιδιοκτησίας του ακινήτου. 


 Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί


 Υπάρχει πρόθεση για την επιστροφή του ακινήτου στον φυσικό ιδιοκτήτη του, που είναι οι κάτοικοι της πρώην Κοινότητας Διομηδείας και νυν Δήμου Βιστωνίδας ;


 


Ο Ερωτών Βουλευτής


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ