“Οι υδατοκαλλιέργειες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”

Μια αξιόλογη εργασία για έναν σημαντικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Περιφέρειά μας, αυτόν της Υδατοκαλλιέργειας, εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εργασία, καρπός συστηματικής μελέτης και έρευνας της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης ΑΜ-Θ, εκπονήθηκε από δυο Ιχθυολόγους , την κα Ευαγγελία Κούκδα και τον κ. Κοσμά Σωφρονίδη.

Μια αξιόλογη εργασία για έναν σημαντικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Περιφέρειά μας, αυτόν της Υδατοκαλλιέργειας, εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η  εργασία, καρπός συστηματικής μελέτης και έρευνας της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης ΑΜ-Θ, εκπονήθηκε από δυο Ιχθυολόγους , την κα Ευαγγελία Κούκδα και τον κ. Κοσμά Σωφρονίδη. Συνεχής και αδιάλειπτη ήταν η συνεργασία και καθοδήγηση στα στάδια συγγραφής της, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης ΑΜ.Θ., κ. Σταυρούλια Παναγιώτη. 


Στην έκδοση αυτή περιέχεται παρουσίαση των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, καθώς και περιγραφή των συστημάτων υδατοκαλλιεργειών. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι, καταγράφονται τα προβλήματα των υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια μας -μια και οι άμεσα απασχολούμενοι στην θαλάσσια αλιεία, αποτελούν έναν ευαίσθητο ιστό που πλήττεται συνεχώς-και τέλος δίνονται προτάσεις για δράσεις υλοποιήσιμες.  Επίσης, περιλαμβάνεται η κείμενη νομοθεσία και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιεργειών. 


Στόχος της έκδοσης είναι να συμβάλλει στην αναστροφή και βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης, με τον προβληματισμό, την αξιολόγηση των συμπερασμάτων-προτάσεων της εργασίας και την από κοινού δραστηριοποίηση των υδατοκαλλιεργητών, Αλιευτικών Συνεταιρισμών, Ο.Τ.Α., Υπηρεσιών και Φορέων για ένταξη των αναγκαίων Μελετών και Δράσεων στο ΕΣΠΑ.  


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, κ. Δημήτρης Σταμάτης, στον πρόλογο της έκδοσης, σημειώνει μεταξύ άλλων: 


“Η Θαλάσσια Αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημαντική δραστηριότητα του πρωτογενούς μας τομέα, τόσο από πλευράς εισοδήματος των αλιέων, όσο και από πλευράς απασχόλησης, με ιδιαίτερο Κοινωνικό – Οικονομικό ρόλο. 


Ο τομέας της Αλιείας, κατέχει υψηλή θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων μας, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα για την ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και την επιτάχυνση των ρυθμών  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 


Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, για πρώτη φορά στις παρεμβάσεις του τομέα της Αλιείας, υποστηρίζεται η αειφόρος ανάπτυξη περιοχών που εξαρτώνται από την Αλιεία. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις  περιοχές αυτές.  Το βασικό χαρακτηριστικό και η φιλοσοφία της προσέγγισης αυτής είναι ότι, υιοθετεί στρατηγική όσο το δυνατόν περισσότερο αποκεντρωμένη, ευνοεί τη συμμετοχή των τοπικών  παραγόντων και ακολουθεί προσέγγιση “από τα κάτω προς τα άνω”, όπως λέγεται. 


Θεωρώντας ότι, τόσο η αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και η γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, στο πλαίσιο πάντοτε της προστασίας του περιβάλλοντος, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με συντονισμένες δράσεις και στοχευμένες ενέργειες καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή”.   

Σχετικά Άρθρα

Back to top button