ΘΕΜΑ: Ανταλλαγή Α.Β.Κ. 3843 δημοσίου ακινήτου Κ.Υ. Ξάνθης

1. Η ΚΕΔ με την 10/14-04-1993/Δ8 απόφαση Δ.Σ./ΚΕΔ παραχώρησε τα Β.Κ. 3581 και 3584 (πρώην καπναποθήκες) στο Υπουργείο Πολιτισμού στα οποία το Ελληνικό Δημόσιο είχε ποσοστό κυριότητας 73,43% με συνιδιοκτήτες τους Σοφία Φιλ. Νικολαϊδου και Βασίλειο Βενιζέλο με το υπόλοιπο ποσοστό(26,57%).

1. Η ΚΕΔ με την 10/14-04-1993/Δ8 απόφαση Δ.Σ./ΚΕΔ παραχώρησε τα Β.Κ. 3581 και 3584 (πρώην καπναποθήκες) στο Υπουργείο Πολιτισμού στα οποία το Ελληνικό Δημόσιο είχε ποσοστό κυριότητας 73,43% με συνιδιοκτήτες τους Σοφία Φιλ. Νικολαϊδου και Βασίλειο Βενιζέλο με το υπόλοιπο ποσοστό(26,57%). Μετά από αίτημα των συνιδιοκτητών και λόγω του γεγονότος ότι το παραχωρηθέν ακίνητο ήταν ήδη σε χρήση από το Υπουργείο Πολιτισμού, η ΚΕΔ προέβη σε διανομή μεριδίων των Β.Κ. 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586 εκχωρώντας τα Β.Κ. 3582 και 3586 δημόσια ακίνητα στους προαναφερόμενους συνιδιοκτήτες μας, έναντι του ποσοστού τους στα Β.Κ. 3581 και 3584 δημόσια ακίνητα βάσει Υπηρεσιακής εκτίμησης και εκτίμησης Σ.Ο.Ε.


2. Στη συνέχεια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης προέβη σε χαρακτηρισμό του εκχωρηθέντος στους  πρώην συνιδιοκτήτες του πρώην Β.Κ. 3586 ακινήτου ως χώρου πρασίνου. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση και παραχώρηση του προαναφερόμενου δημοσίου ακινήτου με το 3047/06-06-2005 έγγραφο της, για να αναγείρει το Μνημείο του Καπνεργάτη και να αποτελέσει έτσι λειτουργική συνέχεια του Μουσείου Καπνού.


3. Το Δ.Σ./ΚΕΔ με την 6/13-02-2008 απόφαση του έκρινε την ανταλλαγή του Α.Β.Κ. 3843 δημοσίου ακινήτου στην Ξάνθη με το πρώην Β.Κ. 3586 ακίνητο ιδιοκτησίας των Σοφίας Φιλ. Νικολαϊδου και Βασιλείου Βενιζέλου προσδιορίζοντας την αξία τους ως ακολούθως:


* Το μεν δημόσιο ακίνητο Α.Β.Κ. 3843 αξία Ε 315.000


* Το δε ιδιωτικό ακίνητο Ε 360.000, σημειώνοντας  ότι για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής κατεβλήθη στους ιδιώτες η προκύπτουσα διαφορά: 360.000 – 315.000 = 45.000 Ε. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ανταλλαγή έγινε στα πλαίσια των οριζομένων στο Κανονιστικό Πλαίσιο της Εταιρείας, με αιτιολογημένη απόφαση και προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης.


 4. Η εκτίμηση αξίας προσδιορίστηκε αφού προηγουμένως τα υπόψη δημόσια ακίνητα εκτιμήθηκαν τόσο από το Σ.Ο.Ε. όσο και από τις Υπηρεσιακές Επιτροπές σύμφωνα με τον Κανονισμό.


Για το ιδιωτικό ακίνητο η εκτίμηση του Σ.Ο.Ε της 16-05-2007 προσδιορίστηκε στις Ε 390.000, ενώ η από την 14-09-2007 υπηρεσιακή εκτίμηση προσδιόρισε την τιμή στις Ε 359.000 με αντικειμενική προσδιορισθείσα την 06-02-2008 στο ποσό των Ε 214.275.


Για το Α.Β.Κ. 3843 ακίνητο Ξάνθης που αντηλλάγη, η από 16-05-2007 εκτίμηση του Σ.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των Ε 225.000, ενώ η από 14-09-2007 υπηρεσιακή εκτίμηση της ΚΕΔ ανήλθε σε Ε 314.000, η δε αντικειμενική αξία την 06-02-2008 στο ποσό των Ε 188.745 ευρώ. Σημειώνεται ότι επί του δημοσίου ακινήτου υπάρχει κτίσμα (το οποίο σημειώτεον είχε ανεγερθεί από τον δικαιοπάροχο πριν την καταγραφή του ως δημόσιο ακίνητο), το οποίο έχει σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις, οι οποίες καθιστούν ασύμφορη τη δαπάνη αποκαταστάσεως και επιπλέον συνιστούσαν κίνδυνο επιβολής εφάπαξ προστίμου καθώς και προστίμου διατήρησης, όπως προκύπτει από το 706/17-02-1986 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας Ξάνθης.


Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η ΚΕΔ διαχειρίστηκε το θέμα στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο του δημοσίου συμφέροντος, εξαντλώντας παράλληλα κάθε περιθώριο που αφορούσε στον προσδιορισμό της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων.


 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΔ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button