Αναπέμφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης για το 2009

Την υπ.αρίθμ.54/2008 (κατά πλειοψηφία ληφθείσα) απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Θεάματος – Επικοινωνίας, που αφορούσε στον προϋπολογισμό της επιχείρησης για το 2009, ανέπεμψε (αντί να εγκρίνει) ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας μετά από την παρέμβαση της Δημοτικής Συμβούλου Μπέττυ Πατσίδου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τους λόγους που κρίνεται ‘πλασματικός’ – θέση την οποία αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε από το Δ.Σ. της Επιχείρησης να τον αναμορφώσει επί το ρεαλιστικότερον πριν τον ξαναφέρει προς έγκριση.

Την υπ.αρίθμ.54/2008 (κατά πλειοψηφία ληφθείσα) απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Θεάματος – Επικοινωνίας, που αφορούσε στον προϋπολογισμό της επιχείρησης για το 2009, ανέπεμψε (αντί να εγκρίνει) ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας μετά από την παρέμβαση της Δημοτικής Συμβούλου Μπέττυ Πατσίδου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τους λόγους που κρίνεται ‘πλασματικός’ – θέση την οποία αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε από το Δ.Σ. της Επιχείρησης να τον αναμορφώσει επί το ρεαλιστικότερον πριν τον ξαναφέρει προς έγκριση. Τα, κραυγαλέα, αμφισβητούμενα σημεία του προϋπολογισμού, όπως τα ανέλυσε η κ.Πατσίδου, είναι:


1. το υπέρογκο ποσό (150.000 Ε) για ‘δαπάνες αμοιβών’ τακτικού προσωπικού που υπερβαίνει χωρίς αιτιολόγηση κατά πολύ το ανώτατο υπολογισμένο όριο των μικτών αποδοχών των τεσσάρων (4) εναπομεινάντων υπαλλήλων μετά από τη μείωση του προσωπικού κατά πέντε (5) άτομα που ίσχυσε μέσα στο 2008. 


2. το κονδύλι των 30.000 Ε στον κωδικό ‘αμοιβές & έξοδα τρίτων’ που αποκαλύπτει ότι η ‘αποψίλωση’ του προσωπικού που έκανε η Δημοτική Αρχή στο Ραδιόφωνο μεταθέτοντας πέντε υπαλλήλους σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, όχι μόνον δεν εξυπηρέτησε την οικονομία του φορέα αλλά προκάλεσε επιπλέον αύξηση δαπανών εξαιτίας της αναγκαιότητας να πληρωθούν υπηρεσίες σε τρίτους για να καλυφθούν τα κενά.


3. η δαπάνη (187.000 Ε) που αφορά ‘δικαστικές αποφάσεις επιπλέον για το 2009’ εγγράφεται στον προϋπολογισμό δίχως να έχουν εκδοθεί ακόμη στο σύνολό τους αυτές οι αποφάσεις. 


4. το ποσό εσόδων ‘από διαφημίσεις’ (200.000 Ευρώ) είναι υπερπενταπλάσιο από τον πραγματικό, ετήσιο μέσο όρο όπως αυτός προκύπτει από προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Το προϋπολογισμένο ύψος στα έσοδα από διαφημίσεις θα μπορούσε να αιτιολογηθεί μόνον από την ύπαρξη και λειτουργία οργανωμένου Τμήματος Παραγωγής Διαφήμισης στη δημοτική επιχείρηση, το οποίο όμως δεν υφίσταται.  


 5. το ποσό εσόδων ‘από ενοικίαση στούντιο & μηχανημάτων’ (29.000 Ευρώ) είναι πάντα ενταγμένο ως χρέωση μέσα στη ‘διαφήμιση’ και όχι ανεξάρτητα από αυτή. Επομένως, ο διαχωρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 


“Ένας προϋπολογισμός μπορεί να εμφανίζει κάποια ελαστικότητα αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ανάλογος των ισολογισμών προηγουμένων ετών”, παρατήρησε, ολοκληρώνοντας την ανάλυσή της η κ.Πατσίδου. Αναλυτικά τα στοιχεία η προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Θεάματος – Επικοινωνίας για το 2009, όπως αυτά εισήχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο (19.01.09) και αναπέμφθηκαν στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, έχουν ως εξής: 


ΕΞΟΔΑ


Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: 150.000 Ευρώ


Δαπάνη από δικαστικές αποφάσεις επιπλέον για το 2009: 187.000 Ευρώ


Αμοιβές & έξοδα τρίτων: 30.000 Ευρώ 


Παροχές τρίτων: 5.000 Ευρώ


Φόροι – Τέλη: 0,00 


Διάφορα έξοδα: 5.000 Ευρώ 


Τόκοι & συναφή έξοδα: 100 Ευρώ 


Αποσβέσεις: 1.000 Ευρώ 


Σύνολο εξόδων: 378.100 Ευρώ


ΕΣΟΔΑ


Έσοδα από διαφημίσεις: 200.000 Ευρώ 


Έσοδα από ενοικίαση στούντιο & μηχανημάτων: 29.000 Ευρώ 


Επιχορήγηση από το Δήμο Ξάνθης: 150.000 Ευρώ 


Σύνολο εσόδων: 379.000 Ευρώ 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button