Από σήμερα θα αρχίσουν φέτος οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009. * Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.

Από σήμερα θα αρχίσουν φέτος οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.


* Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.


* Σε περίπτωση που, πέραν των διπλών τιμών, γίνεται χρήση και ποσοστών (%), τα ποσοστά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ως προς την κάθε κατηγορία ειδών που αναφέρονται και να επαληθεύονται από την σύγκριση των δυο τιμών. Επιπλέον, θα πρέπει μαζί με το ποσοστό να γίνεται αναφορά ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. 20% έκπτωση).


Οσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα και, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Ο όρος επιχείρηση εκλαμβάνεται με την έννοια του άρθρου 4στ’ του ν.703/1977. Το πρόστιμο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, όπου τελείται η παράβαση, ύστερα από γνώμη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφασή του και δυο υπαλλήλους της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερομένων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.