ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου Ν. Ξάνθης πάρθηκε, στη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Μαϊου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
“Ενημέρωση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και λήψη απόφασης επ’ αυτού”.

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου Ν. Ξάνθης πάρθηκε, στη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Μαϊου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
“Ενημέρωση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και λήψη απόφασης επ’ αυτού”. “Το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου Ν. Ξάνθης αποφασίζει ομόφωνα: 1) Όσο υπάρχει αυτός ο απαράδεκτος σχεδιασμός που οδηγεί στο να καταλήξουν τα απορρίμματα όλης της Περιφέρειας στο Νομό μας και όσο όλη η σχετική διαδικασία γίνεται ερήμην του Δήμου Τοπείρου και ενάντια στα συμφέροντα των δημοτών μας, τάσσεται ενάντια στο σχέδιο και το απορρίπτει. 2) Δίνει εντολή στο Δήμαρχο η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι η δεσμευτική θέση του και ως Προέδρου του Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. Επίσης, μέσω του Συνδέσμου να προσκληθούν όλοι οι φορείς του Νομού και οι θεσμικοί εκφραστές (Νομαρχία, ΤΕΔΚ, Δήμοι, Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Βουλευτές κλπ) να εκφράσουν τη θέση τους, μετά από συνεδρίαση των οργάνων τους”. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Από την Μαρία Χατζηγιαννάκου, Μηχανικό Περιβάλλοντος Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 12 Απριλίου του 2007 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με σκοπό την ενημέρωση των Δ.Σ. των ΤΕΔΚ κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 1. 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ 6η του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. (26-7-2002) Η οποία αποτελεί την αρχική έγκριση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων που συνέταξε η Περιφέρεια και το οποίο προβλέπει τα εξής: Α) Κατασκευή 4 μεγάλων (κομβικών) και 12 μικρότερων (δορυφορικών) σταθμών μεταφόρτωσης, όπου θα γίνεται και πρωτογενής επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών. Β) Κατασκευή κεντρικής εγκατάστασης διάθεσης απορριμμάτων στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Ξάνθης, με μονάδα επεξεργασίας, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων, διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων, υγειονομική ταφή υπολειμμάτων και τελικά πώληση ανακτηθέντων υλικών (compost, βιοαέριο, κλπ). Γ) Προσωρινή χρήση υφιστάμενων ΧΥΤΑ Καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης και αποκατάστασή τους με την ολοκλήρωση του συστήματος συνολικής διαχείρισης. 2. Η απόφαση της Επιτροπής της 22-ΧΙΙ-2004 σχετικά με την χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελληνική Δημοκρατία” Στην οποία αναφέρεται η απόφαση, τα στοιχεία του έργου (τίτλος, αιτούσα αρχή, η αρμόδια εκτελεστική αρχή, η αρχή πληρωμών, η θέση του έργου, η περιγραφή, οι στόχοι, το πρόγραμμα εργασιών η οικονομική και κοινωνική ανάλυση δαπάνης οφέλους, η ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η συνολική δαπάνη και οι ειδικοί φόροι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δράσεις που περιγράφουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πρότασης το οποίο έχει: – Για το έργο 1: Περιφερειακό Δίκτυο Μεταφόρτωσης ημερομηνίες υλοποίησης ως ακολούθως: Προμήθειες: έναρξη 7/2005, ολοκλήρωση 8/2006 Μελέτες: 12/2004, ολοκλήρωση 8/2005 Κατασκευή: 10/2005, ολοκλήρωση 8/2008 – Για το έργο 2: Κατασκευή ΧΥΤΥ ημερομηνίες υλοποίησης ως ακολούθως: Προμήθειες: έναρξη 7/2005, ολοκλήρωση 8/2006 Κατασκευή: έναρξη 8/2005, ολοκλήρωση 8/2008 – Για το έργο 3: Περιφερειακό Δίκτυο Ανακύκλωσης ημερομηνίες υλοποίησης ως ακολούθως: Προμήθειες: έναρξη 5/2005, ολοκλήρωση 11/2006 Μελέτες: έναρξη 5/2005, ολοκλήρωση 11/2005 Κατασκευή: έναρξη 12/2005, ολοκλήρωση 12/2008 Σε πρώτη φάση κατανοούμε ότι ορισμένες από τις αρχικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου έχουν παρέλθει. Ο φορέας υλοποίησης της πρότασης είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο φορέας διαχείρισης του έργου είναι η εταιρεία ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε. 3. 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (14-11-2006) Με το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται το τροποποιημένο Π.Ε.Σ.Δ.Α. Με 18 ψήφους υπέρ και 1 κατά, του Νομάρχη Ξάνθης κ. Παυλίδη Γεώργιου. 4. Το Νόμο 3526/23-02-2007 Ο Νόμος τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 που προδιαγράφει ότι οι ΟΤΑ θα πρέπει να συστήσουν Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) ο οποίος θα πρέπει να είναι σύνδεσμς που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 245 έως 249 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων Ν. 2463/2006 ή ανώνυμη εταιρεία που να λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 265 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων Ν. 3463/2006. Εάν οι ΟΤΑ δεν προβούν σε σύσταση συνδέσμου τότε ο Γενικός Γραμματέας της οικίας Περιφέρειας δύναται να συστήσει αναγκαστικό σύνδεσμο. 5. Τη συνοπτική Έκθεση Προόδου και τα συμπεράσματα της από 28-03-2007 Τεχνικής Συνάντησης Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι υπάρχει τροποποιημένη εγκριτική απόφαση Ε(2006)6913/15-03-2006 για την οποία δεν λάβαμε γνώση. Η τροποποιημένη απόφαση δίνει χρονική παράταση στον χρόνο υλοποίησης, όπως φαίνεται από την Συνοπτική Έκθεση Προόδου. Ειδικότερα, εξετάζονται αρχικά τα υποέργα ένα προς ένα, σχολιάζεται η εξέλιξή τους και προσδιορίζονται τα νέα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, μετέπειτα σχολιάζονται οι ειδικοί όροι του έργου και προσδιορίζονται τα νέα χρονοδιαγράμματα για την ικανοποίησή τους.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button