ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗ

Εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκονται στην επικαιρότητα από μερίδα του τύπου, θέματα, τα οποία αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων από την Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Α.Ε. και ειδικότερα το πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + Θεωρώ υποχρέωση μου, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναγνωστών να γνωστοποιήσω και την δική μου άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. α) Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + είναι ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό και η Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Α.Ε. είναι μία από τις σαράντα (40) εταιρείες οι οποίες επιλέγηκαν για την διαχείριση του στο σύνολο 55 εταιρειών.

Εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκονται στην επικαιρότητα από μερίδα του
τύπου, θέματα, τα οποία αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων από την Αναπτυξιακή Ν.
Ξάνθης Α.Ε. και ειδικότερα το πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Θεωρώ υποχρέωση μου, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων
αναγνωστών να γνωστοποιήσω και την δική μου άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.

α) Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + είναι ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό
και η Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Α.Ε. είναι μία από τις σαράντα (40) εταιρείες οι οποίες
επιλέγηκαν για την διαχείριση του στο σύνολο 55 εταιρειών.

β) Στο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Α.Ε. προσφέρει τεχνική
στήριξη Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δικό του τρόπο οικονομικής διαχείρισης Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) το οποίο ελέγχεται αυτόματα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας όπως εφαρμόζεται
και σε όλα τα προγράμματα του Γ? Κ.Π.Σ. κάποια από τα οποία επιπλέον διαχειριζόμαστε.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 19.06.2003,
και εγκρίθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων ( κάποια αποσύρθηκαν) μέχρι και
τις 06.08.2004 εγκρίθηκαν και με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου τμηματικά. γ)
Με έγγραφο με ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2293/28.05.2004 η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου ενέκρινε
επιπλέον ποσό 550.000,00 ? στην εταιρεία αναγνωρίζοντας την προσπάθεια υλοποίησης
του προγράμματος μετά από τον ετήσιο τοπικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε.

Τον Δεκέμβριο στις 27.12. 2004 εστάλη ευχαριστήρια επιστολή από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε
η εταιρεία υλοποίησης του προγράμματος και την επίτευξη του στόχου απορρόφησης.

Στην έκθεση ελέγχου η οποία πραγματοποιήθηκε το νέο έτος, το Μάρτιο
του 2005 (ετήσια έκθεση) διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για τις οποίες ζητήθηκαν περισσότερες
διευκρινήσεις σε θέματα που αφορούν το τοπικό πρόγραμμα, τις σημαντικότερες των
οποίων μπορώ να σας αναφέρω:

Α) Έγκριση των επενδύσεων με περικοπή κατά 25% περίπου των προϋπολογισμών
των ιδιωτικών επενδύσεων

Β) Κατανομή των Δημοσίων Επενδύσεων με επίσης της ίδια περικοπή

Γ) Πρόσκληση των επενδυτών να συμμετέχουν σε κοινοπρακτικό σχήμα
για την δημιουργία δικτύων με την Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Α.Ε. και με άλλους φορείς
για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος.

Δ) Η παρατήρηση προς την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ότι λειτουργεί
αυτόβουλα κατά παρέκκλιση πολλές φορές των Κ.Υ.Α., θέμα το οποίο δημιουργεί ελλείψεις.

Απαντώντας σε όλα τα παραπάνω σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα:

Α. Η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται βάση Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) δεν παύει όμως να λαμβάνεται υπόψη και το πολιτικό κριτήριο
το οποίο έχει σχέση και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την βιωσιμότητα τους, με
τις τοπικές -γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες όπως επίσης και την εμπειρία
από το Leader II κ.λ.π.. Οι συνθήκες οι οποίες με οδήγησαν σε αυτή την εισήγηση
μπορούν να αναφερθούν και είναι οι εξής:

* Η μη δυνατότητα εφαρμογής του τοπικού προγράμματος στο 90% της
περιοχής παρέμβασης του Δήμου Ξάνθης

* Η μη δυνατότητα εφαρμογής του τοπικού προγράμματος στο 100% της
περιοχής παρέμβασης της Κοινότητας Σελέρου

* Η μη δυνατότητα εφαρμογής του τοπικού προγράμματος στο 80% της
περιοχής παρέμβασης του Δήμου Βιστωνίδας

* Η μη ύπαρξη στην ορεινή περιοχή τίτλων ιδιοκτησίας σε μεγάλο βαθμό
και παράλληλα τεμαχισμός της γης με ότι συνεπάγεται στην έκδοση οικοδομικών αδειών

* Η ύπαρξη της συνθήκης RAMSAR η οποία απέκλειε ολόκληρες περιοχές.

* Η εφαρμογή στην ορεινή περιοχή και άλλων προγραμμάτων όπως τα
ΟΠΑΑΧ έχει ως αποτέλεσμα την αλληλοκάλυψη, ανασταλτικός παράγοντας πολλές φορές
για την υλοποίηση του προγράμματος.

Θα μπορούσαν να αναφερθούν και πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι
συνέτειναν στην εισήγηση μου για την έγκριση όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτικών
σχεδίων έστω και με περικοπή κατά 25% (κάτι το οποίο φυσικά δεν θα έβλαπτε πρωτίστως
την βιωσιμότητα τους) αλλά θα βοηθούσε καλύτερα στην μη απώλεια πόρων σε τυχόν επαναπροκήρυξη

Β. Για την κατανομή των Δημοσίων Επενδύσεων,

* Η απόφαση της κατανομής των Δημοσίων Επενδύσεων πάρθηκε σε άτυπη
σύσκεψη με όλους τους Δημάρχους. Για τις όποιες περικοπές πραγματοποιήθηκαν ήταν
σύμφωνοι και βάση της προηγούμενης εμπειρίας μας όπου χρειαζόταν επιπλέον πιστώσεις
προσκομίσθηκε έγγραφο των Δήμων ότι θα καλυφθούν με ιδίους πόρους,

* Θα μπορούσαμε επίσης να αναφερθούμε και στον τρόπο σύνταξης μελετών
του Δημόσιου τομέα όπως τον Νόμο Σουφλιά κ.λ.π.

Γ. Στο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν δράσεις οι οποίες αφορούν την υποστήριξη
των επενδύσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί και για την υλοποίηση τους απαιτείται η
δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων με την συμμετοχή και των επενδυτών. Πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση στους επενδυτές για την συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες δράσεις του
προγράμματος γιατί οι δράσεις αυτές απαιτούν ιδία συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους
σε ποσοστό 20% – 25%. Το Υπουργείο με έγγραφο του με Αρ. Πρωτ. 2122 /04.07.2003
ενημέρωνε την Ο.Τ.Δ να συμπεριλάβει στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/85
τον όρο της δέσμευσης ή αποδοχής για την συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές. Επιγραμματικά
σας αναφέρω

Είναι συνηθισμένη πρακτική οι Αναπτυξιακές Εταιρείες να συμμετέχουν
σε τέτοια κοινοπρακτικά σχήματα για να αποκτήσουν τεχνογνωσία αλλά και να καλύψουν
μέρος των λειτουργικών τους δαπανών που απαιτεί η συμμετοχή της.

Δ. Η παρατήρηση για την Ο.Τ.Δ. ότι λειτουργεί αυτόβουλα κατά παρέκκλιση
πολλές φορές των Κ.Υ.Α με αποτέλεσμα να παρουσιάζει καινά στην τεκμηρίωση των απόψεων
της είναι ένα θέμα το οποίο προσεγγίζεται ενδεχομένως με διαφορετική φιλοσοφία.

Ο συγκερασμός της τεχνοκρατικής αντίληψης (ΚΥΑ) και της πολιτικής
βούλησης (τοπικές ιδιαιτερότητες ) αποτελεί δεδομένο για την εύρυθμη λειτουργία
και την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω έθεσα την παραίτηση μου στο Διοικητικό
Συμβούλιο από Πρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader +
(ανεξαρτήτως εάν οι εισηγήσεις μου έτυχαν της ομόφωνης έγκρισης τότε) αναλαμβάνοντας
πλήρως την όποια πολιτική ευθύνη υπάρχει.

Πιστεύω ότι έπραξα το σωστό και τότε και τώρα.

Ζήτησα δε να γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
θεωρώντας ότι κάνω το καλύτερο για την υλοποίηση του προγράμματος καθ’ ότι στην
επαναπροκήρυξη του η εισήγηση μου θα ήταν πάλι η ίδια.

Κάτι που ίσως αντιβαίνει στην σημερινή φιλοσοφία της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων την οποία εγώ δεν θα κρίνω.

Με Εκτίμηση

Ιωάννης Τσεγγελίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΞΑ. Α.Ε.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button