Σειρά κοινών έργων και δράσεων από Ελλάδα και Βουλγαρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Interreg III”

Πραγματοποιήθηκε προχθες, Δευτέρα 18 Απριλίου 2005, στην Ξάνθη, η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με την έγκριση έργων των τελευταίων προσκλήσεων στους τομείς…

Πραγματοποιήθηκε προχθες, Δευτέρα 18 Απριλίου 2005, στην Ξάνθη,
η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
"INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ".

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με την έγκριση έργων των τελευταίων προσκλήσεων
στους τομείς:

* Ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία κοινών υδάτων, μέσω κοινών
δράσεων.

* Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση φυσικών πόρων της
περιοχής.

* Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.

* Κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων.

* Δημιουργία δικτύων συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.

* Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

* Ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

* Προστασία της υγείας.

Συνολικά, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 80 έργα, προϋπολογισμού
22.616.405 Ε, εκ των οποίων αξίζει να υπογραμμισθούν, εκείνα που στοχεύουν: στην
ενίσχυση της έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στη συστηματική – ηλεκτρονική
παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στους ποταμούς Ερυθροπόταμο, Άρδα και Έβρο,
και στις παρεμβάσεις στον ορεινό όγκο της Ξάνθης.

Στο ξεκίνημα των εργασιών της Συνεδρίασης της Επιτροπής, o Γ.Γ.
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, επεσήμανε:

"Το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας προωθεί
την ανάπτυξη συνεργασιών και την καλλιέργεια σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των
δύο χωρών.

Αποτελεί δε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη συνθηκών ευημερίας και
στην αξιοποίηση των ενδογενών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν, ενώ παράλληλα αναδεικνύει
την περιοχή σε πυρήνα παγίωσης της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας στην
Ανατολική Βαλκανική Χερσόνησο.

Έμπρακτη απόδειξη του καλού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών και της
διασυνοριακής συνεργασίας η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας για την κατασκευή
του Αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει την απαρχή
μιας συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ως εξωτερικό σύνορο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση των προγραμμάτων Διασυνοριακής
Συνεργασίας τα οποία δύναται να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης
αποτελεί εγγύηση και θέτει τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Η γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων της περιοχής,
η άμεση επαφή με τους Τελικούς Δικαιούχους στην Ελληνική πλευρά αλλά και η γειτνίαση
με τις επιλέξιμες περιοχές της Βουλγαρίας καθιστούν το ρόλο της Τεχνικής Γραμματείας
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΑΜΘ καθοριστικό για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτείται ενίσχυση της περιφερειακής λειτουργίας της Τεχνικής Γραμματείας
με ένα αποκεντρωμένο σύστημα αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας
υλοποίησης του προγράμματος".

Το Πρόγραμμα "Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III A / PHARE CBC Ελλάδα
– Βουλγαρία 2000-2006", εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για την ελληνική πλευρά ανέρχεται
σε 254.443.332 Ε, εκ των οποίων τα 175.436.000 Ε αποτελούν τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα 58.487.332 Ε την Εθνική Συμμετοχή, ενώ η ιδιωτική
συμμετοχή ανέρχεται στα 20.520.000 Ε.

Από τις μέχρι σήμερα προσκλήσεις, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 76%
του προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται σε 205.707.990 Ε και αφορά έργα στους τομείς:
υποδομών και μεταφορών, οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, βελτίωσης της ποιότητας
ζωής, περιβάλλοντος και πολιτισμού, τεχνικής βοήθειας και ειδικής ενίσχυσης περιοχών
που συνορεύουν με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button